štvrtok, 28. apríla 2016

News

I've planned expand blog post about ciphers and codes of Czech Maffie. Stay tuned. Very soon...:)

sobota, 23. apríla 2016

Amendment

I've added to the Ciphers and codes of the Czech Maffie (1914-1918) a picture of the real, enciphered text, allegedly solved by Vienna's Evidenzbüro - Dechiffrierdienst and detailed photo of the cipher disk, from TV Series, Czechoslovakia in the special forces.


Are you capable emulate their achievement, and solve the secret message ?

utorok, 5. apríla 2016

Ciphers and codes of the Czech Maffie (1914-1918)Ciphers and codes of the Czech Maffie (1914-1918)
Maffie was czechoslovakian (eventually, Slovaks was involved later) resistance movement, mostly conspiratorial organisation, against Austrohungarian monarchy. It was used espionage, smuggling news from outside world, mostly from belligerent nations, such as France, Great Britain, US and to disseminate new ideas of democracy and citizen’s liberty to the society.
Was used mostly on the basis of the Alberti disk (from the book The Cryptographic front, p.63)


Cipher wheel, self made by Emanuel Voska (1875-1960), Czechoamerican, wouldbe US. spymaster and entrepreneur, good friend of the T.G. Masaryk, from the book Emanuel Voska, p. 130
Enciphered text from the postcard, intercepted by Austrian-Hungary police and cryptanalyzed by Vienna's Evidenzbureau - Deschiffrerdienst, from the book T.G. Masaryk and his opponents, p. 247

Detailed photo of the cipher disk, from an episode How we break the monarchy, ,  TV series Czechoslovakia in the special forces

(To be continued...)

CS ciphers used in WWII (1939-1945)CS ciphers used in WWII (1939-1945)

Mr. Jozef M. Kollár’s series of articles about the Czech codes, used in WWII, from past e-zine Crypto-World. They are:


Another article about czechoslovakian cipher TTS from WWII, published in Crypto-world 1-3/2014:

 Mr. J.M. Kollar's presentation in pdf format, about czechoslovakian ciphers used in WWII:

In slovak: Predbežnú verziu prednášky J.M. Kollára o ČS šifrách v WW2 nájdete tu prezentacia01_Kollar.pdf

Professor Otokar Grosek and M. Vojvoda, P. Zajac's Powerpoint presentation about CS ciphers used in WWII, with detailed explanation of German SIGINT solution and pictures from Mr. Jiri Janecek's books.


nedeľa, 2. augusta 2015

Doplnenie

Pridávam k možným témam zašifrované pamiatky "našich" kráľov, šľachticov, dejateľov a dobrodruhov...(uhorský kráľ Matej Korvín, tajná korešpondencia Vešeleniho sprisahania...) Zatiaľ sa nik ani len neprihlásil do diskusie....
Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk: http://vybrali.sme.sk/c/Tematika-buducich-clankov/

piatok, 31. júla 2015

Možné budúce témy blogu

Keďže moje niekoľkomesačné neúnavné bádanie v oblasti historickej kryptológie prinieslo viaceré prekvapivé a nové informácie, chcel by som sa aspoň stručne podeliť o obsahoch nadchádzajúcich článkov, ktoré by sa mohli objaviť na tomto mieste, ak bude dostatočný záujem.
1. Pokračovanie eseje o Rajmundovi Lullovi, kombinatorickom umení  a hľadaní univerzálneho jazyka.
2. Šifry používané "našimi" kráľmi, šľachticmi, dejateľmi a dobrodruhmi (uhorský kráľ Matej Korvín, utajená korešpondencia počas Vešeléniho sprisahania, nomenklátor grófa Juraja Rákociho, kardinála Petra Pazmáňa...)
3. Česká "Maffie"- tajný výbor tvoriaci protirakúsky odboj za I. svetovej vojny a spôsoby šifrovania posielaných správ - (napr. pomocou známeho "Ludolfova čísla", polyalfabetická substitúcia s "českou abecedou" a ing. Baráčkov šifrovací "stroj" ai.), informácie o nových knihách na túto tému a ďalšie ako c. a k. Evidenzburo a lúštenie "maffiánských" šifier.
4. Vôbec poprvýkrát môže byť publikované odhalenie metódy šifrovania depeší, utajovaných pomocou tajného atramentu, ktoré prúdili skryté "steganograficky" v rôznych rúrkach, púzdrach apod., medzi českým továrnikom a zakladateľom ondřejovskej hvezdárne J. J. Fričom a jeho tajomníkom v Taliansku a neskôr vo Švajčiarsku, Z. Rohlom. Šifrovanie pomáhal vylepšiť astronóm František Nušl, ktorý sa podieľal aj na ich vyhotovovaní. Budú popísané aj ich prvé pokusy s rádiotelegrafickým spojením.
5. Dokumenty TICOM a Československo - ako videli nemecké spravodajské služby špecializujúce sa na zachycovanie komunikácie a jej kryptoanalýzy (OKW/Chi, Pers ZS, OKH/In 7/VI, Forschungsamt atď.) šifrovú ochranu správ v rámci čs. vojenských a diplomatických komunikačných sietí. Z týchto dokumentov je patrné vysoké hodnotenie pplk. Josefa Růžka, hlavy čs. kryptologickej sekcie vojenskej spravodajskej služby hlavným kryptoanalytikom OKW/Chi, Wilhelmom Fennerom a i.
Poprosím o spätnú väzbu a čitateľov blogu o názor v diskusii o aké témy by bol dostatočne veľký záujem, a či vôbec majú byť uverejnené a ak by mali, či by podporili túto pre mňa veľmi náročnú iniciatívu aj finančne menšou sumou.

utorok, 23. júna 2015

Slová pápeža sú ako manna - prosba o odpustenie - Ján Hus a valdénskí

Je síce pravdou, že Kresťanstvo malo za cieľ realizáciu ideálov vlády dobra, pravdy, lásky, spravodlivosti pre všetkých a ekumenizmom všetkých náboženstiev, zblíženia všetkých ľudí, dialógom so všetkými ľuďmi, snahou, aby sa z ľudstva vytvorila jedna rodina, lebo všetci ľudia sú božie dietky, ktoré Boh miluje, sleduje aj teraz tento cieľ. Realizácia týchto ideálov vždy stroskotávala a vidíme, že aj dnes stroskotáva na ľudskej obmedzenosti, sebectve, pýche aj vládychtivosti samých predstaviteľov náboženstva, na zamieňaní symbolov s vecami, ktoré znázorňujú, na tom, že vlastné myšlienky, názory, vydávali sa za slovo božie, za vôľu božiu, zneužívania náboženstva pre sebecké ciele. V nečistých ľudských rukách aj samé náboženstvo sa znečisťuje, stráca atrakciu a účinok.
Už v r. 1947 po vojne a jej zverstvách aj pre nás, ktorí cítia hanbu za transporty slovenských Židov ľudáckym kolaborantským režimom na čele s katolíckym kňazom Tisom do nemeckými nacistami postavených a spravovaných vyhladzovacích táborov v Poľsku a Nemecku napísal Peter Lippert tieto pamätné slová:
"Ľudský prvok všade i v cirkvi stáva sa ľahko priľudským. Cirkev poznala všetky veľké vášne, ktoré skrsávajú v ľudskej bytosti a prehrmievajú v dušiach jednotlivca a spoločnosti. Pravda, najnehodnejší z jej správcov, pápežov, prelátov, jej boli natisnutí, ba nanútení vonkajšou silou politického rázu, ale ani tento nátlak zvonku by nebol taký úspešný, keby nebol býval v samej cirkvi podporovaný úpadkom takého istého smeru. Strašné pudy egoizmu, túžby po peniazoch, panovačnosti, zmyselnosti účinkovali i v ľuďoch, ktorí viedli cirkev, a veruže neboli vždy vyššie sily svedomia, pôsobiaceho v cirkvi, čo by ich premohli. Takto vidíme v tejto cirkvi ako javisko strašných, ba čiastočne i odporných divých bojov, v ktorých akoby sa boli rozzúrili všetci démoni hlbočín" (Kristova Cirkev, Trnava, SSV, 1947, str. 24)
Ale treba k tomu napísať ešte niečo. Najstrašnejším paradoxom v cirkevných dejinách bolo a je, že náboženstvo sa neposudzovalo podľa dobrých veriacich, spravodlivých ľudí, ktorí čerpali silu pre svoju spravodlivosť a dobročinnosť z viery, ale podľa veriacich, ktorí svoju vieru nebrali vážne, ktorí sú zapísaní v matrike pokrstených, ale viera v ich živote mnoho neznamenala, alebo bola len prostriedkom na iné ciele, napríklad na získanie kariéry, bohatstva a podobne, ktorých by sme mohli nazvať skôr neveriacimi "veriacimi". Neviera "veriacich" má hlavný podiel na vzniku postkresťanskej západnej civilizácie.
Tento jav sa vyskytol v každom čase. Vždy boli a sú ľudia, ktorí sa podľa viery neriadili, hoci sa hlásili k tej alebo onej viere, ktorí si ideály náboženstva prispôsobovali podľa svojich potrieb, alebo mali z neho len vonkajšie formy a žili si v súkromí podľa svojej ľubovôle.
Takéto príklady neverectva "veriacich" sa tiahnú už od Starého zákona (porov. Mt 15,7, Sk 7,57 a nasl. atď.)
Pápež František v príhovore pri príležitosti veľmi bolestnej pamiatky upálenia, toho smutného "jubilea" 600 rokov od smrti veľkej postavy českej reformácie, majstra Jána Husa povedal aj tieto slová:
"Ublížili sme svätej matke Cirkvi.Vo svojom svedomí preto máme nosiť prosbu o odpustenie za tento príbeh svojej rodiny, za každého, koho sme zabili v mene Božom. V tridsaťročnej vojne sa v Ježišovom mene zabíjali navzájom katolíci a kalvíni. Toto sú priamo rodinné škandály!"
To sú slová pápeža Františka na adresu "našich" hriechov a aktov násilia voči inak zmýšľajúcim bratom a sestrám.
Podobne sa vyjadril aj v Turíne počas druhého dňa svojej pastoračnej návštevy diecézy tohoto mesta a pri tejto príležitosti ako prvý pápež v dejinách navštívil aj valdénsky kostol. Okrem iného povedal:
„Keď uvažujeme nad históriou našich vzťahov, nemôžeme sa nezarmútiť nad spormi a násilím spáchaným v mene vlastnej viery, a prosím Pána, aby nám dal svoju milosť, aby sme sa všetci uznali za hriešnikov a aby sme si dokázali vzájomne odpustiť. Je to iniciatívou Boha, ktorý nikdy nerezignuje pred hriechom človeka, že sa otvárajú nové cesty na prežívanie nášho bratstva, a od tohto sa nemôžeme odťahovať. Zo strany Katolíckej cirkvi vás prosím o odpustenie. Prosím vás o odpustenie za tie naše postoje a počínania, ktoré neboli kresťanskými, ba ani ľudskými, ktoré sme počas dejín mali proti vám. V mene Pána Ježiša Krista, odpusťte nám!“
Valdénci boli stredovekým náboženským hnutím inšpirovaným pôvodne bohatým lyonským kupcom Petrom Valdésom (duchovným predchodcom sv. Františka z Assisi, "ženícha Chudoby", ktorý sa na rozdiel od Petra miestnej biskupskej autorite podriadil), ten sa pod vplyvom prekladu biblie (ktorý on sám dal vyhotoviť) do provensálštiny obrátil v duchu Kázania na Hore, "opustil" svoju manželku a rozdal svoj majetok chudobným. Valdenskí sa vo svojej putovnej činnosti snažili o zreformovanie cirkvi, najmä prostredníctvom slobody laického kázania bez schválenia miestnymi cirkevnými autoritami a odmietali otvorené násilie, prísahu a hlásili sa k životu v chudobe. V 12. storočí, presnejšie v r. 1184 bola na koncile vo Verone pápežom Luciom III. na nich formálne vyhlásená exkomunikácia a začali byť prenasledovaní, napr. v r. 1211 bolo v Štrasburgu upálených 80 valdénskych, dokonca v roku 1487 valdénsku komunitu v provinciách Dauphine a Piedmont vyhlásil za otvorených heretikov pápež Inocent VIII. (známy svojou nemravnosťou a poverčivosťou, zodpovedný za bulu Summis Desiderantes proti namierenú voči údajným čarodejniciam) vyhlásil proti nim krížovú výpravu. Tisícky valdénskych bolo brutálne zabitých počas vojenských výprav besniacich v rámci krvavých náboženských vojen vo Francúzsku - známy je masaker z Mérindolu v r. 1545. Nikdy na to nezabudnime a pri pokušení odsudzovať dnešné činy fanatikov z radov islamského náboženstva majme na pamäti tieto obrazy z našich veľmi hanebných dejín.
Preto pamätajme, modlime sa za pokoj, uchovávajme si tieto úžasne prorocké slová pápežovej prosby o odpustenie vo svojom srdci a premýšľajme o nich.