sobota 18. mája 2013

Sicílsky inkvizítor proti klamom "démonov" z Kladiva na čarodejnice


V roku 1540 Arnold Albertini (lat. Arnaldus Albertini), inkvizítor vo Valencii a na Sicílii a neskôr biskup v Patti, napísal knihu pod názvom De Agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis, z ktorej dve kapitoly venuje otázke reality letov čarodejníc a potrestaniu kajúcich čarodejníc inkvizičným tribunálom. Predkladá mnoho vyhlásení na dôkaz čarodejníckych zletov, viď: moc diabla na ľudskými bytosťami, túžba istých žien oddávať sa démonom, známe prípady takýchto letov, atď. a končí svoju pasáž tvrdením, že nie je heretické zastávať názor, že ženy môžu byť prenášané vzduchom, kvôli paktu uzatvorenému medzi nimi a diablom.
Frontispis traktátu De Agnoscendis assertionibus
catholicis et haereticis
Arnalda Albertiniho,
vydaného v Ríme v roku 1572

Lat. znenie:
"Quod non est haereticum asserere, mulieres de quibus agimus, portari per diversa terrarum spacia de die vel de nocte ex pacto inter eas et daemonum inito, et intrare domos de nocte et ibi sutfocare infantes. . . . Magister Sylvester [pozn. Prierias, dominikán a rímsky inkvizítor] in sua Summa, in verbo haereticus 3. concludens, has strigas aliquando portari corporaliter a daemone per diversa loca, et hoc non est impossible, nee est haereticum sic asserere, aliquando haec eis contigere mentaliter et imaginarie." 
Podľa tohto autora tento transport nemožno poprieť, pretože ak diabol preniesol Krista a umiestnil ho na vrchol chrámu, potom je preňho oveľa ľahšie preniesť tieto ženy.
Čo sa týka potrestania čarodejníc, Albertini vyhlasuje, že hoci sú vinné z herézy, mali by byť, ak sa kajajú, pripustené k uzmiereniu sa s Cirkvou.

Lat. znenie:
"Quod episcopus seu inquisitor apostolicus cognoscens de crimine haeresis seu artis maleficae contra reum illius criminis, si reus ipse confiteatur crimen homicidii ab eo commissi seu aliud crimen gravissimum, quo quibus secundum leges civiles deberet ultimo supplicio damnari, non debet ob hoc crimen talem reum nee potest de iure tradere ilium iudici saeculari taliter. ut iudex secularis ilium morte condemnet, sicut condemnat iudex sibi traditum ob crimen haeresis, sed debet ilium reum volentem puro corde et non ficto redire ad gremium ecclesiae admittere ad reconciliationem, beneficio absolucionis ab excommunicatione sibi impenso, abiurata primitus haeresi."
Slov. preklad:
"Keď sa biskup alebo apoštolský inkvizítor dozvie o zločine herézy resp. čiernej mágie, ak sa obvinený prizná, že spáchal vraždu alebo nejaký iný ťažký zločin na základe ktorého si zasluhuje extrémne potrestanie podľa svetského práva, nemal by ho ten ani by nemohol odovzdať ho svetskému ramenu na základe takého obvinenia, pretože v takom prípade je zrejmé, že sudca ho odsúdi na smrť keďže je obvinený z herézy, ale by mal byť, ak obvinený si úprimne želá návrat do lona Cirkvi, pripustiť ho k uzmiereniu, absolúcii a oslobodeniu z cenzúry exkomunikácie, potom čo tento odvolal svoju herézu."
Literatúra:


  1. Arnaldus Albertini, De Agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis, in aedibus Populi Romani, 1572, 328pp.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára