utorok 20. novembra 2012

Citát dňa - Hitler a sociálny darwinizmus


I keď v štandardnom anglickom preklade Mein Kampf (Môj boj, vydavateľ Houghton Mifflin) Ralph Manheim nikdy neprekladá termín "Entwicklung" ako "evolúcia", ale vždy ako "vývoj", angl. "development",  v iných prekladoch Mein Kampf sa dá nájsť, že ďalší prekladatelia pri spracovávaní týchto pasáží tento spôsob spochybňujú. Preskúmal som nasledovné preklady:

Adolf Hitler, Mein Kampf, trans. Barrows Mussey (New York: Stackpole Sons, 1939)
Adolf Hitler, Mein Kampf, trans. James Murphy (London: Hurst and Blackett, 1939)
Adolf Hitler, Mein Kampf: The Official Nazi English Translation (n.p.: Elite Minds, 2009)
Adolf Hitler, Mein Kampf, trans. Michael Ford (n.p.: Elite Minds, 2009)
Adolf Hitler, The Racial Conception of the World, ed. Charles Grant Robertson (London: Friends of Europe, 1938) -- toto je brožúrka s úryvkami
Zaujímavé je zistenie, že všetky títo prekladatelia v určitých kontextoch predkladajú termín "Entwicklung" ako evolúciu, angl. "evolution" a to najmä v kapitole nazvanej "Národ a rasa". Dôvod pre to je naozaj zrejmý: V tejto kapitole Hitler popisuje zápas o existenciu medzi organizmami ako prírodný proces, ktorým sa zdokonaľujú druhy. Pre mňa to jasne znie ako evolúcia -- a všetci títo prekladatelia súhlasia.
V každom prípade tu sú tri stručné pasáže z Musseyovho prekladu (z kapitoly "Národ a rasa"), kde Mussey prekladá slovo "Entwicklung" ako "evolúciu":
Silnejší musia vládnuť; nesmú sa zjednocovať so slabšími a tým obetovať svoje vlastné postavenie. Iba slaboch od narodenia si môže myslieť, že to je kruté a to je dôvod prečo je slabým a nedostatočným človekom; pretože ak nie sa tento zákon nedodrží, akákoľvek mysliteľná evolúcia organických živých bytostí nie je mysliteľná. (s. 278)
Neustály boj je prostriedkom ako vylepšiť zdravie a vitalitu druhov a teda príčinou ich evolúcie. Akýmkoľvek iným procesom by všetok rozvoj a evolúcia mohli zmiznúť a mohol by nastať pravý opak. (s. 278)
Ale menej než si Príroda praje spájať slabších so silnými jedincami, ešte menej si praje zlúčenie vyššej s nižšou rasou, keďže ináč by celé dielo selektívnej evolúcie, pravdepodobne počas tisícok rokov, mohlo výjsť navnivoč. (s. 279)
Anglické preklady historikov ako sú Murphy, Ford, a "oficiálny nacistický preklad" (ktorý bol zväčša zhotovený Murphym a približuje sa mu čo najbližšie) vo všetkých sa v týchto pasážach používa termín evolúcia (angl. evolution)  a Murphy explicitne vyjadruje o výraze "Entwicklung" znamenajúcom biologickú evolúciu.
Murphy taktiež používa termín evolúcia v odlišnej pasáži knihy Mein Kampf:
Pretože každý kto verí vo vyššiu evolúciu živých organizmov musí pripustiť, že každý prejav životnej túžby a zápasu o život musí mať nevyhnutý začiatok v čase a že tento predmet sám ho musel prejaviť poprvýkrát. (s. 249)
Robertson otvára svoju brožúrku úryvkov z Mein Kampf časťou nazvanou "Železný zákon prírody: Selekcia." Túto časť začína s komentárom:
Rasové myslenie Herr Hitlera začína so zľudoveným konceptom Darwinových evolučných hypotéz, ktoré sú pretvorené do prekvapivých využití. (s. 8)
Následne cituje z Mein Kampf:
Nutná podmienka pre zdokonaľovanie druhov nespočíva v spájaní nadradených a podradných, ale v úplnom víťazstve tých prvých. Silnejší musí dominovať a nemiešať sa so slabším a takto obetovať svoju vlastnú veľkosť. Iba slaboch od narodenia dokáže toto citiť ako krutosť. Je to vskutku iba slabé a obmedzené stvorenie. Ak tento zákon neprevládne, akákoľvek evolúcia všetkého organického života by bola nemysliteľná. (s. 8)
Ak si to zhrnieme preklad slova "Entwicklung" ako "evolúcie" súhlasí s jeho používaním u väčšiny anglických prekladateľov Mein Kampf.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára