nedeľa 30. októbra 2011

Citát dňa - Popis sovietskej špionážnej šifry


ŠIFROVACÍ SYSTÉM ZVYČAJNE POUŽÍVANÝ SPRAVODAJSKÝMI SKUPINAMI ČERVENEJ ARMÁDY

"O šifrovaní sa nezachovali žiadne podklady ani informácie - Arvid Harnack si aj toto tajomstvo zobral so sebou do hrobu. No istý rozviedčík a šifrant, ktorý počas druhej svetovej vojny pracoval pre Červenú armádu vo Švajčiarsku, neskôr opísal vtedajší šifrovací systém zvyčajne používaný spravodajskými skupinami Červenej armády.12 Šifrovanie textu sa robilo pomocou komplikovaného systému číslic, ktoré nahrádzali písmená. Najskôr bolo potrebné nájsť vo vopred dohodnutej knihe (v jeho prípade to bolo Od pólu k pólu od Svena Hedina) ľubovoľné šifrovacie slovo, napríklad slovo Dokumentarfilme (dokumentárne filmy). Na šifru však stačilo desať písmen, teda Dokumentar. Písmená abecedy, ktoré chýbali v tomto slove, sa napísali podľa poradia do ďalších riadkov. Ako jediné interpunkčné znamienko sa nakoniec pridala bodka. Vzniklo tak nasledujúce usporiadanie:


D O K U M E N T A R
 
B C F G H I J L P Q
 
S V W X Y Z .

Nasledovala zmena písmen na číslice. Najprv sa písmená šifrovacieho slova očíslovali v abecednom poradí číslicami 1 až 10 (10 = 0), teda A = 1, D = 2, E = 3, K = 4 atď. Výsledok bol takýto:

===================
 
2 7 4 0 5 3 6 9 1 8
 
===================
 
D O K U M E N T A R
 
B C F G H I J L P Q
 
S V W X Y Z .

Aby sme mohli vyjadriť číslicami všetkých 26 písmen abecedy, musíme použIť dvojčíslia. Potom sa uskutočnila nasledujúca operácia: vľavo, pred tri riadky písmen sa podľa dohody s centrálou, ktorá správu prijímala, pridali niektoré číslice z horného radu. Predpokladajme, že to mala byť tretia (teda 4), siedma (teda 6), a deviata (teda 1) číslica. Celé to potom vyzeralo takto:

======================
 
   2 7 4 0 5 3 6 9 1 8
 
======================
 
4  D O K U M E N T A R
 
6  B C F G H I J L P Q
 
1  S V W X Y Z .
 
Teraz bolo možné nahradiť každé písmeno dvojčíslím. Písmeno A bolo napríklad zvisle pod číslicou 1 a vodorovne na línii číslice 4, to spolu dá A = 14; B je pod číslicou 2 a vedľa číslice 6, čiže B = 26; Z leží zvisle pod číslicou 3 a vodorovne s číslicou 1, teda Z = 31 atď. Abeceda premenená na číslice vyzerá takto:

=============================
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
 
14 26 76 24 34 46 06 56 36 66
 
K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T
 
44 96 54 64 74 16 86 84 21 94
 
U  V  W  X  Y  Z  .
 
04 71 41 01 51 31 61

Až teraz sa mohlo začať so šifrovaním. Predpokladajme, že chceme odovzdať správu: Die Leibstandarte Adolf Hitler ist in Warschau einegroffen (Osobná štandarta Adolf Hitler vo Varšave). Písmená tohto textu sa podľa vyššie uvedeného príkladu nahradili číslicami:

====================================================
H  I  T  L  E  R  S  T  A  N  D  A  R  T  E  I  N

56 36 94 96 34 84 21 94 14 64 24 14 84 94 34 36 64 W  A  R  S  C  H  A  U


41 14 84 21 76 56 14 04

====================================================

Podobný rad číslic dosť mýli. Aj skúsený radista by mal ťažkosti odvysielať ho bezchybne. Šifrované rádiogramy (či už písmená alebo číslice) sa preto zvyčajne usporadúvajú do skupín po päť. Rad číslic by potom vyzeral takto:

===========================================================

56369 49634 84219 41464 24148 49434 36644 11484 21765 61404

===========================================================


Laik si s takýmito skupinkami číslic neporadí, pre skúseného dešifranta by však boli a sú len relatívne malým tajomstvom. Pozná tzv. frekvenčné zákony hlások, teda ako často sa v texte, ktorý sa skrýva za číslicami, opakujú jednotlivé písmená abecedy. Tak napríklad v nemčine, v ktorej boli správy písané, sa najčastejšie vyskytuje písmeno E, tvorí až 14,4 % textov. Nasleduje písmeno N (10,5 %), I (7,7 %), S (7,3 %), R (6,9 %), A (5,6 %), D (5,5 %), T (5,4 %), U (4,7 %), H (4,0 %) atď. Jestvujú aj ďalšie zvláštnosti jazyka, napríklad v nemčine typické skupiny písmen ako CH, CK, SCH alebo charakteristické zdvojovanie písmen ako NN, MM, RR, TT. Aj krátke slová čI predložky poskytnú dešifrantom oporné body. Majú k dispozícii množstvo tabuliek a dnes aj elektronické počítače, ktorými možno bleskovo zistiť frekvencie písmen a ďalšie jazykové zvláštnosti. Veľmi rýchlo by zistili, že skupinky číslic v našom príklade znamenajú "Štandarta Hitler vo Varšave". Treba teda niečo urobiť, aby nepôsobili frekvenčné zákony a skupinky číslic sa stali aj odborníkovi nečitateľné alebo aspoň na dlhší čas nerozlúštiteľné. Dosiahneme to pomocou tzv. prešifrovania. K číslam zašifrovanej správy z nášho príkladu pripačítame ďalší, tzv. prešifrovací rad čísiel a tým znemožníme pomocou frekvenčných zákonov rozlúštiť text. Túto metódu môžeme nazvať dvojnásobným sčítacím šifrovaním. Potrebujeme na to jednoduché číslice 1 až 0, ktoré vyberieme z príkladu 4 (vždy iba prvú cifru dvojčíslia).

 =============================
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
1  2  7  2  3  4  0  5  3  6
K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T
4  9  5  6  7  1  8  8  2  9
U  V  W  X  Y  Z  .
0  7  4  0  5  3  6

Vidíme, že viaceré písmená sú označené tou istou číslicou - B, D a S majú priradenú 2, písmená O, C a V číslicu 7 atď. To však nie je dôležité, pretože prijímajúcemu je použitý krycí text známy podľa šifrovacej knihy.
Šifrovacia veta použitá na tento druhý krok pokračuje v šifrovacej knihe tam, kde je aj zvolené šifrovacie slovo. V tomto prípade je to veta: Dokumentar filme sind belegt werden aber rasch wieder frei. Písmená tejto vety zmeníme na rad číslic podľa príkladu 7 a rozdelíme do skupiniek po päť:

=========================================================
 
D O K U M   E N T A R   F I L M E   S I N D B   E L E G T
 
2 7 4 0 5   3 6 9 1 8   4 3 9 5 3   2 3 6 2 2   3 9 3 0 9
 
 
 
W E R D E   N A B E R   R A S C H   W I E D E   R F R E I
 
4 3 8 2 3   6 1 2 3 8   8 1 2 7 5   4 3 3 2 3   8 4 8 3 3
 
 
Teraz nasleduje posledná operácia, čiže sčítanie čísiel z príkladu 6, ktorý vznikol z krycieho textu. Pri sčítaní neberieme do úvahy desiatky, napríklad 5 + 8 = 13, píšeme len 3, 4 + 7 = 11, píšeme len 1 atď.

===========================================================================
 
Správa (príklad 6)      56369        49634        84219         41464      
 
Krycí text (príklad 8)  27405        36918        43953         23622      
 
                        ===================================================
 
Spolu=rádiogram         73764        75542        27162         64086         
                        =====================================
 
Pokračovanie: 
 
 
Správa (príklad 6)      24148    49434        36644        11484       
 
Krycí text (príklad 8)  39309    43823        61238        81275       
 
                        ===================================================
 
Spolu=rádiogram         53447    82257        97872        92659         

      Pokračovanie: 


      Správa (príklad 6)      
21765        61404

      Krycí text (príklad 8)  
43323        84833

      ===========================================================

      Spolu=rádiogram        
64088        45237


Porovnanie jednoducho zašifrovaného textu z príkladu 6 a rádiogramu z príkladu 9 jasne ukazuje, že konečný výsledok šifrovania je rad číslic, v ktorom sa neuplatnili nijaké frekvenčné zákony ani iné charakteristické osobitosti jazyka. Výlučne matematické rozlúštenie textu alebo odhalenie šifry je nemožné.
Na koniec rádiogramu sa pridáva ešte jedna skupina číslic, ktorá príjemcovi prezrádza, ktoré šifrovacie slovo sa z určenej knihy zvolilo. Slovo Dokumentarfilme bolo na strane 12 v riadku 08 ako piate slovo, čiže vznikne tzv. indikačná skupina číslic 12085. Viac dešifrant na rozlúštenie rádiogramu nepotrebuje vedieť. Pritom postupuje takto: keď si podľa poslednej skupiny číslic zachyteného rádiogramu (12085) nájde šifrovacie slovo Dokumentarfilme, zostaví si číslicovú abecedu ako v príklade 4 a odpočíta rad čísiel vyplývajúci z krycieho textu. Zostane mu rad číslic ako v príklade 6. Potom sa vždy dve a dve číslice podľa príkladu 4 premenia na písmená a text správy je rozlúštený:
=========================================================================
 
Prijatý rádiogram       73764        75542        27162         64086         
 
(-) krycí text          27405        36918        43953         23622         
 
                        =================================================
 
Zostáva                 56369        49634        84219         41464         
 
Text                    H I T         L E         R S T          A N          
 
                        ====================================
 
Pokračovanie: 
 
 
 
Prijatý rádiogram       53447    82257        97872        92659         
 
(-) krycí text          39309    43823        61238        81275         
 
                        ===================================================
 
Zostáva                 24148    49434        36644        11484         
 
Text                    D A R     T E         I N W         A R          

      Pokračovanie:        
Prijatý rádiogram        64088         45237

      (-) krycí text          
43323         84833

                              ===================

      Zostáva                
21765         61404

      Text                    
S C H          A U

Písmená ešte zoradíme do vety: Hitler standarte in Warschau (Štandarta Hitler vo Varšave), čím sa text rádiogramu po zdĺhavej mravčej práci stal adresátovi známym. Asi takúto šifrovaciu metódu používala aj berlínska vetva Červenej kapely."
12 Pozri Pünter, Otto: Der Anschluss findet nicht statt. Bern 1967, s.141. Pozri aj Funkamateur, Berlín, 1975, č. 10, s. 478.

 Vypísané z Blank, A. S., Mader, J.: Červená kapela, Pravda, Bratislava, 1985, str. 191-196 a str. 415

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára