nedeľa 12. decembra 2010

Mýtus o Cirkvi ako „hlásateľke plochosti Zeme“

Na rozdiel od mnohých všeobecne známych "faktov", nachádzajúcich sa v takmer každej diskusii o náboženstve, najmä kresťanskom, RKC nikdy nehlásala ako dogmu, ze Zem je plochá doska, a dokonca za názor, ze "Zem je guľatá" neposielala na smrť.
Žiadny z kresťanských učencov a teológov (ani sv. Tomáš Akvinský ani sv. Albert Veľký jeho učiteľ) v stredoveku nepopieral guľatosť zeme, geocentrizmus, sústava nebeských sfér a usporiadanie nebeských telies v nich, v staroveku všeobecne uznávaný a prijímaný vtedajšími učencami, ktorý sa používal v astronómii a pri navigácii na mori podľa Ptolemaioveho geometrického systému epicyklov a deferentov predpokladal to, ze Zem ako stred vesmíru má guľatý tvar. Vari najznámejší spis rektora Parížskej univerzity, Johannesa de Sacrobosco, (slov. Jána z Hollywoodu) z r. 1230, s príznačným názvom De sphaera mundi (O guľatosti sveta) bol "povinnou" literatúrou pre každého učeného laika či klerika vo vrcholnom stredoveku. Pri kritickom skúmaní interakcie vedy a náboženstva by bolo potrebné už načisto opustiť  starú líniu pozitivistov z 19. storočia, akými boli americký lekár a nepriateľ cirkvi John B.Draper (1877-1882) a zakladateľ Cornellovej Univerzity Andrew Dickson White (1832-1918), ktorí nesú zodpovednosť za toto neskoršie parafrázovanie histórie vedy. Vo svojom diele History of the conflict between religion and science (vydané r. 1874), Draper píše:
„História vedy nie je len históriou izolovaných objavov, je históriou boja dvoch mocenských rivalov – pokrokovej moci ľudského ducha na strane jednej a tradičnej retardovanej viery na strane druhej…Viera je svojou prirodzenou podstatou zotrvačná, veda zasa pokroková, a preto medzi nimi natrvalo nikdy nemôže zavládnuť mier.“
A ako dôkaz tohoto večného boja náboženstva a vedy Draper šíril mýtus o Zemi ako plochej doske. A. D. White však na rozdiel od Drapera nevidí priamo náboženstvo, ale skôr spásnu istotu mnohých klerikov ako vlastnú prekážku na ceste pokroku; ale konec koncov i jeho kniha History of warfare of science with theology in Christendom (vydaná v r. 1896), je zameraná na ostré odsúdenie cirkvi. A podobne ako Draper pričíta i White svoju tézu o Zemi ako plochej doske klerikom, ktorí ju mali podľa jeho názoru údajne propagovať. Úspech tejto kampane dnes môžeme preukázať: okolo roku 1870 nebola ani v jednej anglickej školnej učebnici histórie reč o stredovekom pojatí Zeme ako plochej doske – o desať rokov neskôr už sa s tým stretávame takmer vo všetkých.
Na záver by som odkázal všetkým, obhajcom aj odporcom organizovaného náboženstva toto: Netreba preberať staré, historickým výskumom už dávno prekonané mýty, pri svojej argumentácii zoči-voči náboženstvu, pretože to môže danej veci skôr poškodiť, než ju obhájiť.
Napríklad o tomto mýte píše známy evolucionista Stephen J. Gould, vo svojej knihe Dinosaur in HaystackNew York: Harmony Books, 1995, (česky: Dinosauři v kupce sena, Praha: Academia, edice Galileo, 2005, ISBN: 80-200-1338-5): Kap. 1.4: The Late Birth of a Flat Earth.
Nedávno o tom znova kriticky a s iróniou jemu vlastnou (argument ad Bugs Bunnyum, kreslenej postavičky prešibaného králika z amerických klasických cartoons:)), písal Jim S. na spoločnom blogu Quodlibeta.

 KJFRIEDO alias KLARA

štvrtok 9. decembra 2010

List do redakcie Historickej revue

Vážená redakcia,
píšem Vám z toho dôvodu, aby som reagoval na článok s názvom "Tajné služby a 2. svetová vojna", uverejnený vo Vašom časopise Historická revue, č.7-8, 2004, s.36-39 (autorka: Emília Uhláriková). Ja ako amatér, zaujímajúci sa o historické udalosti spojené s mojím profesionálnym záujmom a zároveň aj záľubou - kryptológiou, som sa po zhliadnutí názvu a obrázkov (šifrovacieho stroja ENIGMA) veľmi potešil. Len zriedkavo sa vidí v našich historických periodikách článok takéhoto žánru. I keď v súčasnosti je už táto problematika celkom dobre známa (viď aj článok v HR č.10/2003, s názvom "Špión, ktorý videl Hitlerovi do kariet") a venuje sa jej pozornosť aj v médiách, je stále badať niečo nové.
Možno to ani Vaši čiatelia nevedia, ale autorom druhého spomenutého článku je československý vojenský kryptoanalytik Mgr. pplk.v.v. Jiří Janeček, ktorý bol jedným z našich (českých aj slovenských) najlepších odborníkov na tomto poli. Uvítal by som viac podobných článkov od tohoto renomovaného autora. Ak by sa však tento malý sen nedal uskutočniť, rovnako by som rád ponúkol aj svoje služby. I keď sa kryptológiou zaoberám "len" od roku 1983, bol by som naozaj potešený, ak by ste moju ponuku akceptovali.
Na tomto mieste sa však vrátim k pripomienkam k článku. Jeho hlavnym problémom je neujasnená odborná terminológia. Kódovanie sa v ňom ľubovoľne zamieňa za šifrovanie, pričom sa neodlišuje ich presný význam. Kódovanie je vlastne transformácia, ktorá priraďuje prvok zdrojovej abecedy (napr. medzinárodnej, A-Z) prvok z cieľovej abecedy, pričom táto nie je predmetom utajenia (je verejne známa). Ako príklad môže slúžiť kódy používané v počítačovej technológii napr. ASCII, LATIN-2, Unicode alebo v telegrafii tzv. Morseov kód. Naproti tomu šifrovanie je tiež transformácia, priraďujúca prvok zdrojovej abecedy prvku cieľovej abecedy, avšak táto cieľová abeceda je predmetom utajenia. Príkladom sú napr. monoalfabetická substitúcia, polyalfabetická substitúcia (Vigenére) a pod. Takže aj kód (ako napr. v článku spomínaný JN-25) môže byť v určitom špecifickom prípade zahrnutý do kategórie šifier. Je to vtedy, ak jeho kódové výrazy sú uvedené v tzv. kódovej knihe, ktorá sa utajuje. Naviac takýto kód býva aj posilnený metódou superzašifrovania alebo prešifrovania.
Čo sa týka terminológie používanej v spojitosti s vysvetlením princípu fungovania Enigmy, nebudem sa k nej hlbšie vracať, spomeniem len námatkou prepojovacia doska, nem.Stecker, angl. Plugboard, rotor=nem. Walze, angl. wheel apod. Ale pre ďalšie podrobnosti odkazujem na literatúru uvedenú nižšie.
Ďalej len v odrážkach reagujem na konkrétne veci v uvedené článku.
Píše sa v ňom, že
- názov Enigma sa používa ako označenie,  citujem "kódovacieho a dešifrovacieho kufríkového elektromechanického stroja. Ale používa sa neprimerane zovšeobecňujúco." Toto vysvetlenie je však hrubé zavádzanie a omyl. Enigma bolo označenie pre šifrovací kufríkový elektromechanický stroj, používaný Nemeckými ozbrojenými silami (Wehrmacht), vojnovým námorníctvom (Kriegsmarine), vzdušnými silami (Luftwaffe), tajnými a bezpečnostnými službami (SD, Abwehr a pod.) ale aj Ríšskou železnicou, poštou (Reich Post). Avšak každá táto organizácia a zložka nacistického Nemecka používala inú(!) verziu. Z vyššie uvedenej citácie, ale aj ďalšieho odstavca vyplýva, že Enigma nebolo len označenie šifrovacieho stroja ale aj repliky tohto stroja, presnejšie povedané sústavy vzájomného zapojenia mnohých takýchto strojov, používaného na dešifráciu (neautorizované, bez znalosti jednotlivých nastavení, denných kľúčov, kľúča správy a i.). Avšak Nemci nemuseli zostrojovať žiadny takýto stroj, aby boli schopní lúštiť šifrovanú komunikáciu protivníka! A to preto, že vlastne poznali takmer(!) všetky vstupné parametre vstupujúce do procesu šifrovania. Ostatné si mohli ľahko zistiť matematicko-štatistickými metódami aplikovanými na zachytené správy Enigmy. Takže: Enigma = Bomba (La Bombe, The Bomb) . Táto rovnosť však z exaktného odborného pohľadu neplatí. To isté platí aj o Japoncoch a ich šifrovacom stroji Type 97 (PURPLE) a americkom dešifrovacom stroji s krycím názvom MAGIC. Jednoducho, autorka tu odvážne  a podľa môjho názoru neuvážene "žongluje" s odbornými termínmi - šifrovanie, dešifrovanie a neautorizované dešifrovanie (lúštenie-kryptoanalýza), čo potom v konečnom dôsledku pôsobí mätúco a nekorektne.
- vynálezca A. Scherbius predal Enigmu v r. 1929 aj Poliakom. Avšak nie je z uvedeného zrejmé, o akú verziu išlo. Tak sa autorka podujala veľmi čudným a pokútnym spôsobom vyvracať verziu francúzskeho kapitána (neskôr generála) Gustava Bertranda, ako ju prezentoval v knihe [1]. Hneď v úvode skomolí meno agenta s krycím menom Asche (namiesto Thilo píše Till). Avšak túto verziu potvrdili nepriamo aj Poliaci (Marian Rejewski v článku [10], poľský historik Wladyslav Kozaczuk v knihe [8]), Francúzi (okrem už spomínaného Bertranda je tu svedectvo Gilberta Blocha, a jeho série článkov [2,3,4], uverejnených v časopise Cryptologia). A nakoniec aj Briti a Američania túto verziu potvrdili v mnohých knihách, za všetky spomeniem zdroj [7]. Upodozrievať preto všetkých týchto priamych alebo nepriamych svedkov z vymýšľania je nehistorické a nesvedčí to príliš o autorkiných odborných kvalitách.
- varšavská dešifrovacia škola mala označenie VS4. Správne však má byť BS4, z poľského názvu pre Buiro Szyfrow 4. Šéfom tohto malého oddelenia pre lúštenie kódov a šifier bol kapitán (neskôr major) Maksymilian Ciezki.
Pod ním pracovali traja poľskí matematici Marian Rejewski, Jerzy Rozycki a Henryk Zygalski.
- sovietsky špión Kim Philby bol počas vojny šéfom MI5. Toto však nie je pravda, pretože on bol v tom čase (pozn. v r. 1941) šéfom V. sekcie (kontrarozviedka) vojenskej spravodajskej služby MI6 (Military Intelligence 6, iný názov SIS - Secret Intelligence Service, britská vojenská rozviedka). V skutočnosti však aj v MI5 pracoval agent - bol to Anthony Blunt. A v inkriminovanej dobe (okolo roku 1942) pracoval v Bletchley Parku aj ďalší z členov tejto tzv. Skvelej Päťky, bol to až na začiatku 90-tych rokov identifikovaný agent John Cairncross. Vie sa o ňom, že poskytoval Rusom cenné spravodajské informácie, ktoré im veľmi pomohli pri uspešnej tankovej bitke u Kurska.
- Rovnako je chybou, že v rámci MI5 zriadili Station X. No nebola to MI5, ale MI6. V skutočnosti Station X bolo len krycím názvom pre GCCS (Government Code and Cypher School, Vládnu školu pre kódovanie a šifrovanie), ktorá sa vyvinula z povestnej organizácie O.B.40 alebo Room No.40, pôsobiacej najmä počas I. svetovej vojny. Táto škola mala svoje sídlo (pozn. ako autorka správne píše) v Bletchley Parku, v známom viktoriánskom sídle 80 km severozápadne od Londýna. Názov Ultra vymyslel Winston Churchill pre systém, ktorý neposkytoval iba rozlúštené správy pochádzajúce z Enigmy, ale aj z japonských a talianských kódovaných a šifrovaných komunikácií.
- na rozlúštení Enigmy sa podieľal akýsi "kľúčový analytik Alan Tahlent". V skutočnosti sa nevolal Tahlent, ale Alan Mathison Turing, najznámejší matematik predvojnovej a povojnovej éry.  Talent však rozhodne mal. A ešte aký! Avšak, to že bol spojený s Enigmou neznamená, že všetky jeho úspechy a úspechy jeho kolegov musíme pripisovať len tejto udalosti. Autorka tvrdí, že už v roku 1936 navrhol prvý elektrónkový počítač. To však nie je pravda. Článok "On computable numbers, ..." z roku 1937 pojednával o abstraktnom matematickom "stroji", ktorý by pracoval nad nejakou množinou symbolov a mal by nekonečnú pamäťovú časť vo forme nekonečnej pásky. Na tento stroj sa dajú previesť všetky „rozumné“ matematické úlohy. Colossus, zostrojený v r. 1943 anglickým inžinierom Maxom Newmanom, bol však určený na dešifráciu správ posielaných šifrovacím ďalekopisom s názvom Geheimschreiber (Siemens&Halske SZ40). Skutočné dešifrovacie stroje určené pre Enigmu sa nazývali Victory, po zmene nastavení a pridaní dodatočných rotorov Agnus Dei (AGNES) a v USA im hovorili MADAM X.
- ozn. japonského šifrovacieho stroja ako 97 je nesprávne. Správne má byť Shi-ki O-bun-in-ji-ki 97, čo v preklade znamená Abecedný písací stroj 97 alebo skrátene TYPE 97 (Písací stroj 97). Pričom číslica neznamená počet písmen a slabík na klávesnici, ale druhé dvojčíslie roku 2597 podľa japonského kalendára (t.j. podľa gregoriánskeho kalendára rok 1937). Američania tento stroj nazvali Purpurový kód, alebo skrátene Purpur. Tento systém používalo najmä japonské Ministerstvo zahraničia pri komunikácii s veľvyslanectvami v cudzine. Hlavným terčom sa stali správy japonského veľvyslanca baróna Ošimu vo Washingtone.  Replika tohto stroja, zostrojená tímom amerických armádnych kryptológov zo SIS (Signal Intelligence Service-Spojovacej spravodajskej služby) na čele so slávnym Williamom F. Friedmanom bola pokrstená názvom MAGIC. Prvý úspešný prielom v dešifrovaní Purpuru dosiahli v auguste 1940(!).  Japonci však používali aj kópiu nemeckej Enigmy. Tomuto stroju dali Američania názov ORANGE.
- taktiež autorka tvrdí, že tento japonský šifrovací stroj (PURPLE) bol totožný s kódom JN25. V skutočnosti však tieto systémy z kryptografického hľadiska nemajú nič spoločné. "Purpurový kód" bola strojová šifra, ktorej princíp vychádzal z nemeckej ENIGMY, avšak zostavený bol z telefónnych súčiastok, zatiaľ čo JN25 (Japanese Navy 25th, číslovka znamená, koľký kód v poradí sa už Američania Japoncom pokúšali rozlúštiť) bol ručný šifrovací systém, založený na kódových knihách a tabuľkách náhodných čísel. Major John Mitchell mal podľa tvrdenia autorky veliť 16 lietadlám, v skutočnosti ich bolo 18 (podľa [5,6]). Takže z tohto mylného predpokladu v článku odvodené ďalšie závery napr. o existencii dešifrovacieho stroja MAGIC pred rokom 1942 ako o fabulácii a politickej bájke, alebo o víťazstve pri Midway a zostrelení admirála Jamamota vďaka rozlúšteniu Purpurového kódu sa vo svetle faktov uvedených vyššie dajú považovať za vyvrátené.
Ďalej HYPO bolo označenie pre "US Navy communications intercept and radio direction finding station in Hawaii" (podľa [6]), teda stanica zameriavajúca nepriateľské rádiové vysielače a zachytávajúca ich šifrované a kódované správy. Bola to teda  stanica podobná  sieti  SIGINT staníc "Y" používaných britskými spravodajskými službami. Školou  zastrešujúcou amerických námorných kryptológov bola organizácia, ktorá niesla označenie OP-20-G, OP ako Office of the Chief of Naval Operations (slov. Úrad veliteľa námorných operácií), 20 ako Office of Naval Communications (slov. Úrad pre námorné komunikácie) a G ako ozn. pre Communication Security Section (slov. Sekcia zodpovedná za bezpečnosť komunikácií), a ktorá mala na starosti lúštenie šifier a kódov.
Záverom však hodnotím tento článok, aj napriek uvedeným nedostatkom ako jeden z kategórie priemerných a populárno-náučných, ktorý si určite nájde svojho čitateľa. Prajem Vám touto cestou veľa podobných tématicky zameraných s už menej chybami a nepresnosťami, a široko sa rozrastajúcu spokojnú čitateľskú obec.

S pozdravom, KJFRIEDO alias KLARA.

Literatúra:

[1] Gustave, Bertrand, Enigma:ou, la plus grande 'enigme de la guerre 1939-1945. Paris, Plon, 1973
[2] Gilbert Bloch, Enigma Before ULTRA Polish Work and the French Contribution, In Cryptologia, Volume 12, Issue July 1988, pages 178 - 184, 
[3] Gilbert Bloch, Enigma Before ULTRA The Polish Success And Check (1933-1939), In Cryptologia, Volume 12, Issue July 1988, pages 178 - 184,
[4] Gilbert Bloch, Enigma Avant ULTRA (Enigma Before ULTRA), In Cryptologia, Volume 12, Issue July 1988, pages 178 - 184,
[4.1] Bloch, Gilbert. Enigma Avant Ultra (1930-1940). Paris: Gilbert Bloch, 1988, 131 pp.
[5] V. P. Borovička, Prísne tajné šifry, Obzor, Bratislava, 1982, (česky: Přísně tajné šifry, Naše vojsko, Praha, 1982)
[5.1] R.W. Clark, Muž, který odhalil Purpur, Praha, Naše vojsko, 1983
[5.2] V.Klíma: Utajené komunikace - 6.díl (Vynálezy šifrovacích strojů a druhá světová válka) : Diskové stroje, Chip, říjen 1994, str. 216 - 221.
[5.3] Simon Singh, Kniha kódů a šifer, Dokořán, Argo: Aliter, Praha, 2003
[5.4] J.Tůma, Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082, Kap. 6, Enigma, 09.12.10
[6] Ondřej Bitto, Utajená komunikace II, In SWN, č. 1, Roč. 2004, str. 76-77
[7] Kahn, David, Seizing The Enigma: The Race to Break the German U-Boat Codes 1939-1943 , Houghton Mifflin, New York, 1991.
[8] Vladyslav Kozaczuk, Enigma: How the German Machine Cipher Was Broken, and How It Was Read By the Allies in World War Two, University Publications of America, 1984, Arms and Armour  Press, London, 1984
[10] Marian Rejewski, An Application of the Theory of Permutations in Breaking The Enigma Cipher, Appicationes Mathematicae. 16, No. 4, Warsaw 1980. Received on 13.5.1977, 09.12.10
[11] Tony Sale, The Enigma cipher machine, 09.12.10


Tento list bol odoslaný dňa 14.10.2004


EDIT 16.2.2011: Autorka uverejnila "opravený" článok dňa 25.3.2010 na svojom blogu pod názvom Enigma – šifrovací stroj &  tajné služby  v  2. svetovej vojne

streda 8. decembra 2010

Mne známa cudzojazyčná literatúra z oblasti kryptológie

Historické šifry a kódy a ich lúštenie:
Field Manual 34-40-2 Basic Cryptanalysis, Department of Army, GPO 1990-729/952, 13 September, 1990. (Autorom je člen ACA Walt Howe),
Manual of Cryptography, British War Office, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca. 1989. (Reprodukcia originálneho vydania z r. 1914 - Anonym, British Army Manual of Cryptography, HMF, 1914),
Course in Cryptanalysis, OP-20-G, Navy Department, Office of Chief of Naval Operations, Washington, 1941,
S.I. Course in Cryptanalysis, Vol. I, June 1942, Aegean Park Press, Laguna Hills , CA. 1989,
S.I. Course in Cryptanalysis, Vol. II, June 1942, Aegean Park Press, Laguna Hills , CA. 1989,
Alberti, Leon Battista, Treatise De Cifris, Meister Papstlichen, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1963,
Alexander, D.A. Secret Codes and Decoding. NY: Padell Book Co., 56 pp.
Andreassen, Karl, Cryptology and the Personal Computer, with Programming in Basic, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca.1986,
Andreassen, Karl, Computer Cryptology, Beyond Decoder Rings, Prentice-Hall 1988,
Angammane, Captain. Déchiffrement de la Cryptographie Sans Instruments Du Commandant Deltheil. Paris: Henri Charles-Lavauzelle, 1900, 37 pp.
Ashton, Christina, Codes and Ciphers: Hundreds of Unusual and Secret Ways to Send Messages, Cincinnati, OH:Betterway Books, 1988, 110 pp.
Avinur, Michael. Ciphers. (Publikované v Izraeli). 1976, 48 pp.
Bailey, J.E. Cryptography. Encyclopaedia Britannica, 9th ed., 1877, Vol. VI, 669-671.
Bailly, Sharon. All About Notes: from Secret Codes and Special Inks to Fancy Folds and Dead Man’s Drops. Brookfield, CT: The Millbrook Press, 1995, 64 pp.
Baker, Eugene. Secret Writing-Codes and Messages. Chicago: Children's Press, 1980, 32 pp.
Capt. Baudoin, R., Éléments de cryptographie, Éditions A. Pedone, Paris, 1939
Bauer, F. L.: Entzifferte Geheimnisse, Berlin: Springer-Verlag, 1995. (anglicky: Bauer, F. L.: Decrypted Secrets: Methods and Maxims of Cryptology, 2. vyd., New York, NY: Springer-Verlag, 2000. 3. vyd. 2003, 4. vyd. 2006),
Bellaso, Giovanni Battista: La cifra del Sig. Giovan Battista Bel[l]aso, gentil’huomo bresciano, nuovamente da lui medesimo ridotta à gandissima brevità et perfettione. Venetia, 1553,
Bellaso, Giovanni Battista: Novi et singolari modi di cifrare de l’eccellente dottore di legie Messer  Giouan Battista Bellaso nobile bresciano.  Brescia: Lodovico Britannico, 1555,
Bellaso, Giovanni Battista: Il vero modo di scrivere in cifra con facilità, prestezza, et securezza di Misser Giovan Battista Bellaso, gentil’huomo bresciano. Bressa: Iacobo Britanico, 1564,
Bennett, William, R. Jr., Introduction to Computer Applications for Non-Science Students, Prentice-Hall, 1976. (Obsahuje zaujímavú časť o historickej kryptografii),

Pierre Berloquin, Hidden Codes & Grand Designs: Secret Languages from Ancient Times to Modern Day, Sterling Publishing Co., New York: NY, 2008, 384pp., ISBN: 1-4027-2833-6,
Biaudet, Henry: Un chiffre diplomatique du XVIe siécle, Helsinki (Annales Academaie Fennicae, ser. B II/4)
Bischoff, Bernhard: Übersicht über die nichtdiplomatischen Geheimschriften des Mittelalters, MIÖG 62(1954), s.1-27 = Mittelalterliche Studien III, Stuttgart 1981, s. 120-148,
Bosworth, Bruce, Codes, Ciphers and Computers: An Introduction to Information Security, Hayden Books, Rochelle Park, NJ, 1990,
Capt. Bazeries, E.: Les chiffrees secrets devoiles, Paris: Libraire Charpentier et Fasquelle, 1901,
Callimahos, L. D., Traffic Analysis and the Zendian Problem, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1984,
Cardano, Girolamo: De subtilitate libri XXI. 1550,
Cardano, Girolamo: De rerum varietate libri XVII. 1556,
Clark, Ronald W.: The Man who broke Purple, Weidenfeld and Nicolson, London 1977 (česky: Muž, který odhalil Purpur, Naše vojsko, Praha, 1983),
Candela, Rosario: Isomorphism and its Application in Cryptanalytics, Cardanus Press, NYC 1946,
Costamagna, Giorgio: Tachigrafia notarile e scritture segrete medievali in Italia, Rom 1968
Deavours, C. A. - Kruh, L.: Machine Cryptography and Modern Cryptanalysis. Norwood, MA: Artech House, Inc., 1985
Deavours, C. A., Kahn, D., Kruh, L., Mellen, G. and Winkel, B.: Cryptology: Yesterday, Today, and Tomorrow. Norwood, MA: Artech House, Inc., 1987.
Deavours, C. A., Kahn, D., Kruh, L., Mellen, G. and Winkel, B.: Cryptology: Machines, History, and Methods. Norwood, MA: Artech House, Inc., 1989,
Deavours, C. A., Kahn, D., Kruh, L., Mellen, G. and Winkel, B.: Selections from Cryptologia: History, People, and Technology, Norwood, MA: Artech House, Inc., 1998
D'agapeyeff, Alexander, Codes and Ciphers, Oxford University Press, London, 1974
Delastelle, F. M.: Traite' Elementaire de Cryptographie, Mathematiques appliquees, Gauthier-Villars, Paris, 1902,
Delastelle, F. M.: Cryptographie nouvelle assurant l'inviolabilite' absolue des correspondances chiffrees Maire of Saint-Malo, P. Dubreuil, Paris, 1893,
Delastelle, F. M.: Cryptographie universelle, Paris, 1893,
Dröscher, E.: Die Methoden der Geheimschriften (Zifferschriften) unter Berücksichtigung ihrer geschichtlichen Entwicklung, Leipzig 1921,
Eyraud, Ch.: Precis de Cryptographie Moderne, Paris: Editions Raoul Tari, 1953, 308+ pp.
Falconer, John (fl. 1685-1692), Cryptomenysis Patefacta; or, The Art of Secret Information Disclosed without a Key. London, Daniel Brown, 1685.
Falconer, John: Cryptomenysis Patefacta and Rules for Explaning and Decyphering all Manner of Secret Writing, London, Daniel Brown, 1692,
Figl, Andreas: Systeme des Chiffrierens. Mosers Buchhandlung (J. Meyerhoff), Graz 1926. XII, 243 S.
Figl, Andreas: Systeme des Dechiffrierens. Unveröffentlichtes Manuskript in 3 Bänden,
Fleissner v. Wostorwitz, Eduard B.: Handbuch der Kryptographie (Anleitung zum Chiffriren und Dechiffriren von Geheimschriften), Seidel&Sohn, Wien, 1881,
Dettmann Alex, Fenner Wilhelm, Flicke Wilhelm, Friederichsohn Kurt, Paschke Adolph, Russian Cryptology during WW II, CA, Laguna Hills: Aegean Park Press (August 1999),
Flicke, Wilhelm F. (NSA - 1959), Kriegsgeheimnisse im Äther, 1945-46?,
Flicke, Wilhelm F., War Secrets of the Ether. The Use of Signals Intelligence by the German Military in WWII, SRH - Special Research History, [SRH-002, 305 pp.] (Prehľad nemeckej a európskej kryptologickej histórie 1908-1945)
Flicke, Wilhelm F., War Secrets in the Ether, Laguna Hills: Aegean Park Press, 1977, vol. I, parts 1 & 2,
Flicke, Wilhelm F., War Secrets in the Ether, Laguna Hills: Aegean Park Press, 1994, vol. II,
Foster, C. C., Cryptanalysis for Microcomputers, Hayden Books, Rochelle Park, NJ, 1990,
Friedman, William F., The Classic Elements of Cryptanalysis, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1976,
Friedman, William F., Advanced Military Cryptography, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1976,
Friedman, William F., Elementary Military Cryptography, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1976,
Friedman, William F., Cryptography and Cryptanalysis Articles, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1976,
Friedman, William F. - Mendelsohn, Charles J.: The Zimmerman Telegram of January 16, 1917 and its Cryptographic Background, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1976,
Friedman, William F., History of the Use of Codes, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1977,
Friedman, William F.: The Riverbank Publications - Vol. 1, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1979,
Friedman, William F.: The Riverbank Publications - Vol. 2, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1979,
Friedman, William F.: The Riverbank Publications - Vol. 3, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1979,
Friedman, William F., The Index of Coincidence and Its Applications In Cryptography, Publication no.22, The Riverbank Publications, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1979,
Friedman, William F., Cryptology, The Encyclopedia Britannica, všetky vyd. od r. 1929, (Klasický článok z pera najslávnejšieho kryptoanalytika),
Friedman, William F., American Army Field Codes in The American Expeditionary Forces During the First World War, USA 1939,
Friedman, William F., Six Lectures On Cryptology, National Archives, SRH-004
Friedman, William F.-Callimahos, Lambros D., Military Cryptanalytics Part I - Vol. 1, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1985,
Friedman, William F.-Callimahos, Lambros D.: Military Cryptanalytics Part I - Vol. 2, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1985,
Friedman, William F.-Callimahos, Lambros D., Military Cryptanalytics Part II - Vol. 1, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1985,
Friedman, William F.-Callimahos, Lambros D., Military Cryptanalytics Part II - Vol. 2, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1985,
Fouché Gaines Helen, Cryptanalysis, A Study of Ciphers and their solution, Dover Publications Inc., 1956 (prvé vydanie 1939),
Gerlich, W.: Die Entzifferung von historischen Geheimschriften, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 1948, s. 445-469,
Gen. Givierge, M., Cours de cryptographie, Berger-Levrault, Paris, 1936 (anglicky: Givierge, Gen.Marcel, Course In Cryptography, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1978)
Gleason, A. M.: Elementary Course In Probability For The Cryptanalyst, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1998, 166 s.
de Grandpré A., Cryptographie pratique, Librairie Boyveau et Chevillet, Paris, 1905
 Haldane, R. A., The hidden world. London: Robert Hale & Company, 1976
Hüttenhain , Erich: Die Geheimschriften des Fürstbistums Münster unter Christoph Bernhard von Galen 1650-1678, Erich Hüttenhain, Schriften der Historischen Kommission Westfalens ; 9, Münster : Aschendorff, 1974, ISSN: 0933-2502
Held, Gilbert, Top Secret Data Encryption Techniques, Carmel, IN: Sams Publishing, 1993 (Vznešený názov - obmedzené využitie),
Hermann, A. Introduction au Livre des Clefs, Systeme Cryptographique Complet. Paris: Librairie Scientifique, 1892, 21 pp.
Higenbottam, Frank. Codes and Ciphers. London: English Universities Press, 1973, 180 pp.
Hitt, P.: Manual For The Solution Of Military Ciphers, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1976,
Joliet, Ch.: Les écritures secrètes dévoilées, E. Dentu éditeur, Paris, 1874,
Kahn, David: The Codebreakers, NY: The Macmillan Publishing Co., 1967 (francúzsky preklad: La guerre des codes secrets, InterEditions, 1980), História šifier na 1200 stránkach. Úplný prehľad kryptografie až do 50. rokov 20. storočia.
Kahn, D.: The Codebreakers, The Story of Secret Writing, Rozšírené vydanie, NY: Scribner, 1996,
Kahn, D.: Kahn On Codes - Secrets of the New Cryptology, MacMillan Co., New York, 1983,
Kahn, D.: Seizing The Enigma: The Race to Break the German U-Boat Codes 1939-1943, Houghton Mifflin, New York, 1991,
Kasiski, Major F. W. , Die Geheimschriften und die Dechiffrirkunst, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 1872,
Kircher, Athanasius (1601-1680), Polygraphia Nova et Vniversalis ex Combinatoria Arte Detecta. Rome, Varese, 1663
Klüber, Johann Ludwig: Kryptographik, Lehrbuch der Geheimschreibekunst… J. G. Cotta, Thübingen 1809,
Kullback, S.: Statistical Methods in Cryptanalysis, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca. 1976,
Laffin, John, Codes and Ciphers: Secret Writing Through The Ages, Abelard-Schuman, London, 1973,
Langie, A.: Cryptography, Constable and Co., London, 1922 (z francúzštiny preložil J.C.H. Macbeth),
Lange, A. - Soudart, E. A.: Traité de cryptographie, Librairie Félix Alcan, Paris, 1925 (anglicky: Langie, A.-. Soudart, E. A.: Treatise on Cryptography, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA. 1991),
Langie, A.: Cryptography - A Study on Secret Writings, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA. 1989,
Lewis, Frank W., Solving Cipher Problems - Cryptanalysis, Probabilities and Diagnostics, Aegean Park Press, Laguna Hills, CA, 1992,
Lintz, G. D.(LEDGE): NOVICE NOTES, American Cryptogram Association, 1994 (Jeden z najlepších popisov šifier urèený pre začiatočníkov s akým som sa doposiaľ stretol, napísaný uznávaným expertom. Nielenže je vynikajúco napísaný, ľahký na pochopenie, ale taktiež je dobrým odrazovým mostíkom pre ďalšie štúdium.),
Louis, N. C.: Le dictionnaire français chiffré pour correspondance secrète, Paris, 1871,
Lysing, Henry, alias John Leonard Nanovic, Secret Writing, David Kemp Co., NY, 1936,
Mansfield, Louis C. S., The Solution of Codes and Ciphers, Alexander Maclehose & Co., London, 1936,
Marotta, Michael, E.: The Code Book - All About Unbreakable Codes and How To Use Them, Loompanics Unlimited, 1979 (Je to zle napísaná kniha. Bez patričnej autority, ale obsahujúca príklad jednej z najlepších použití sovietskej jednorázovej šifry.)
Marti, Francisco De Paula(1762-1827): Poligrafía, ó Arte de Escribir en Cifra de Diferenter Modos. Madrid, Imprenta de Sancha, 1808,
Meister , Aloys: Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift : Beiträge zur Geschichte der italienischen Kryptographie des XV. Jahrhunderts, Paderborn : Schöningh Verlag, 1902
Meister, Aloys: Die Geheimschrift im Dienst der Päpstlichen Kurie, Schöningh Verlag, Paderborn, 1906,
Meister, Aloys: Zur Kenntnis des venetianischen Chiffrenwesens, HJb 17()319ff.
Millikin, D.: Elementary Cryptography, NYU Bookstore, NY, 1943,
Mnishowsky, Raphael, Sobehrd (1580-1644): Construction sive Strues Trithemiana, Prague, 1628,
Myszkowski, Lt. Col. E.V.T., Cryptographie Indechiffrable, Paris, 1902, (anglicky: Indecipherable Cryptography, 1902, 42 pp.)
Newton, D. E.: Encyclopedia of Cryptology, Abc-Clio, 1997, 360 s.
Nichols, R. K.: The Classical Cryptography Course, Vol. I, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca. 1996, xii + 301 s.
Nichols, R. K.: The Classical Cryptography Course, Vol. II, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca. 1996, xii + 400 s.
Ohaver, M. E., Solving Cipher Secrets, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca.1989,
Palatino, Giovanni Battista: Libro nvova d'imparare a scrivere ... Con vn breue et vtile trattato de le cifere, 1540,
Porta, Giovanni Battista Della (1535?-1615): De Fvrtivis Literarvm Notis: vvlgo de ziferis Libri IIII. Naples, Joa. Maria Scotus, 1563,
de Prasse, Maurice: De recticulis cryptographycis. Leipzig, 1799. Autor popisuje otočnú mriežku.
Pratt, Fletcher: Histoire de la cryptographie, Payot, Paris, 1940 (z amerického originálu The Secret and Urgent: The Story of Codes and Ciphers, NY, Blue Ribbon Books, 1939),
Pallas, Norvin: Games with Codes and Ciphers, Dover Publications, New York, 1971
Rhee, Man Young: Cryptography and Secure Communications, McGraw Hill Co., NY, 1994,
Richards, S. R. (ed.), Secret writing in the public records: Henry VIII – George II. London: Crown, 1974
Rodriguez, Crystobal (1677?-CA. 1735): Bibliotheca Universal de la Polygraphía Español. Madrid, Antonio Marín, 1738,
Gen. Sacco, L.: Manuel de cryptographie, Payot, Paris, 1951 (preklad originálu Sacco, Gen. Luigi, Manuale di Crittografia, 1. vyd., Rím, 1936, 2. vyd., 1938, tretie vyd., 1947, anglicky: Manual of Cryptography, Aegean Park Press, Laguna Hills, Ca. 1977)
Schotti Gaspari, Steganographica, 1665,
Selenus Gustavus, Cryptomenytices et Cryptographiae, Libri IX, 1624, anglicky: Gustavus Selenus - Nine Books of Cryptography
Schumaker, W., Renaissance curiosa. John Dee's Conversations With Angels, Girolamo Cardano's Horoscope of Christ , Johannes Trithemius and Cryptography, … Binghamton, New York: Center for Medieval and Early Renaissance Studies State University New York at Binghamton, 1982,
Silvestri, Jacopo: Opus novum ... principibus maxime vtilissimum pro cipharis. 1526
Simonetta, Sicco, Regulae ad extrahendum litteras zifferatas sine exemplo, 1474, BNF Fonds Italien 1595 ff. 441r-442r, (anglicky: A treatise, without examples, on the extracting of ciphered writings, translated by Philip Neal)
Sinkov, Abraham, Elementary Cryptanalysis: A Mathematical Approach, (New Mathematical Library, No 22), The Mathematical Association of America, NYU, 1966
Singh Simon, The Code Book, Fourth Estate Ltd., London, 1999, (vo francúzštine Histoire des codes secrets, Editions JC Lattés, 1999)
Smith, L. D.: Cryptography, the science of secret writing, Dover Publications Inc., 1943,
Stix, Franz: Zur Geschichte und Organisation der Wiener Geheimen Ziffernkanzlei, MIÖG 51(1937)131ff.
Stix, Franz: Die Geheimschriftenschlüssel der Kabinettkanzlei des Kaisers, Nachrichten v.d. Gesellschaft d. Wisenschaften zu Göttingen, Phil. hist. Klasse 1936-1939.
Stix, Franz: Geheimschriftenkunde als historische Hilfswissenschaft, MIÖG Erg.-Bd. 14(1939)453ff.
Terzi, Francesco Lana (1631-1687): Prodromo all'Arte Maestra. Brescia, Rizzardi, 1670,
Thicknesse, Philip (1719-1792): A Treatise on the Art of Decyphering, and of Writing in Cypher. London, W. Brown, 1772,
Trithemius, Johannes (1462-1516): Polygraphique et Vniverselle Escriture Cabalistique. Paris, Jacques Kerver, 1561, (latinsky: Polygraphiae libri sex, 1518)
Trithemius, Johannes: Steganographia, Ars per occvltam scriptvram animi svi volvntatem absentibvs aperiendi certa. Nuremberg, Joh. Friedrich Rüdiger, 1721 (originál: buď vyd. 1531? v Lyone alebo až v r.1606)
Vesin, C. F.: La cryptographie dévoilée, Librairie de Deprez-Parent, Bruxelles, 1840,
Marquis de Viaris, Gaetan Henri Leon Viarizio di Lesegno, L'art de déchiffrer les dépêches secrètes, Gauthier-Villars et fils, G. Masson, Paris, 1893,
Vigenère Blaise, Traicté des chiffres, ou secretes manieres d'escrire, Abel L'Angelier, 1586. Ce livre a été réédité chez Guy Trédaniel éditeur, Paris, 1996,
Volt, James D.: Bibliography of cryptography, s. l. 1938. Súpis je neúplný a nie je celkom presný.
de Vries, M. Quantizing in Language and Cryptanalysis. 23 pp. (článok v holandštine: Kvantificering in taal en Crypto-analyse)
de Vries, M. Concealment of Information. Synthese, vol. IX, 1953, pp. 326-336,
Wagner, F.: Studien zu einer Lehre von der Geheimschrift (Chifferkunde), Archivalische Zeitschrift Bd. 11-13, 1886-1888.
Wandruszka, Adam: Die "Geheimstenographie" Leopolds II. In: Fs. Wilhelm Treue, München 1969, S. 64ff.
Wolfe, Ramond W.: Secret Writing, McGraw Hill Books, NY, 1970,
Wolfe, Jack M.: A First Course in Cryptanalysis, Brooklin College Press, NY, 1943,
Wrixon, Fred B.: Codes, Ciphers and Secret Languages, Crown Publishers, New York, 1990,
Wrixon, F. B., Codes and Ciphers. New York, New York: Prentice Hall, 1992,
Wrixton, F. B.: Codes, Ciphers and Other Cryptic and Cladestine Communication: Making and breaking Secret Messages from Hieroglyphs to the Internet, Black Dog and Levanthal, 1998 (francúzsky: Langages secrets. Codes, chiffres et autres cryptosystčmes, Könemann, 2000),
Yardley, Herbert O., The American Black Chamber, Bobbs-Merrill, NY, 1931
Yardley, H. O., The Chinese Black Chamber, Houghton Mifflin, Boston, 1983.
Yardley, H. O., Yardleygrams, Bobbs-Merrill, NY, 1932,
Zim, Herbert S.: Codes and Secret Writing. William Morrow Co., New York, 1948.


Moderné šifrovacie systémy a ich hodnotenie bezpečnosti:
 1. Beker, H.-Piper, F.: Cipher Systems, The Protection of Communications, New York, NY: John Wiley & Sons, 1982,
 2. Beutelspacher, A.: Cryptology (Spectrum Series), Washington: Mathematical Association of America, 1994
 3. Brassard, G.: Modern Cryptology: a Tutorial, NY: Spinger-Verlag, 1988
 4. Churchhouse, R., Codes and ciphers: Julius Caesar, the Enigma, and the internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2002
 5. Cusick, T. W.-Ding, C.- Renvall, A.: Stream Ciphers and Number Theory, London, Elsevier Science, 1998
 6. Davies, D. W.-Price, W. L.: Security for Computer Networks: An Introduction to Data Security in Teleprocessing and Electronic Funds Transfer, 2nd edition, New York, NY: John Wiley & Sons, 1989,
 7. Denning, D. E. R.: Cryptography and Data Security. Reading, MA: Addison-Wesley, 1981,
 8. Garfinkel, Simson, PGP: Pretty Good Privacy, O'Reilly and Associates, Inc. Sebastopol, CA. 1995,
 9. Garrett, Paul. Making, Breaking Codes: An Introduction to Cryptology. NJ: Prentice-Hall, Inc. 2000, 524 pp.
 10. Held, Gilbert. Learn Encryption Techniques with BASIC and C++. Plano, TX: Wordware Pub., 1999, 401 pp. plus CD-ROM.
 11. Koblitz, N.: A Course in Number Theory and Cryptography. 2nd Edition, New York, NY: Springer-Verlag, 1994
 12. Konheim, A. G.: Cryptography, A Primer. New York, NY: John Wiley & Sons, 1981,
 13. Konheim, A. G.: Computer Security and Cryptography. NY: Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, 2007, 
 14. Lewand Robert Edward , Cryptological Mathematics, published by The Mathematical Association of America, 2000,
 15. Kranakis, E.: Primality and Cryptography. Chichester/New York: John Wiley & Sons, 1986
 16. Mel, H. X.-Baker, D.: Cryptography decrypted, Reading, MA: Addison-Wesley, 2000,
 17. Menezes, A. J.: Elliptic Curve Public Key Cryptosystems. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1993.
 18. Menezes, A. J., van Oorschot, P.,Vanstone, S.: Handbook of Applied Cryptography. Boca Raton, FL: CRC Press, 1997,
 19. Merkle, Ralph, Secrecy, Authentication and Public Key Systems, Ann Arbor, UMI Research Press, 1982,
 20. Meyer, C. H. -Matyas, S. M.: Cryptography: A New Dimension in Computer Data Security. New York, NY: John Wiley & Sons, 1982,
 21. Patterson, W.: Mathematical Cryptology for Computer Scientists and Mathematicians. Totowa, NJ: Rowman and Littlefield, 1987,
 22. Rivest, Ronald: Cryptology, In: Handbook of Theoretical Computer Science, Kap. 13, 1988,
 23. Rueppel, R.: Analysis and Design of Stream Ciphers, NY, Springer Verlag, 1986
 24. Salomaa, A.: Public-Key Cryptography. New York, NY: Springer-Verlag, 1990.
 25. Schneier, B.: Applied Cryptography. 2nd Edition, New York, NY: John Wiley & Sons, 1996
 26. Seberry, J. - Pieprzyk, J.: Cryptography: An Introduction to Computer Security. New York, NY: Prentice-Hall, 1989 (OPATRNE! Obsahuje množsvo chýb - Nie je vhodná pre začiatočníkov - Napr. pozri Dodatok A, str. 307)
 27. Simmons, G. J.(Editor): Contemporary Cryptology: The Science of Information Integrity. New York, NY: IEEE Press, 1992.
 28. Stinson, D. R.: Cryptography: Theory and Practice. Boca Raton, FL: CRC Press, 1995, 2. vyd., 2002, (francúzsky: Cryptographie - Théorie et pratique, Vuibert Informatique, Paris, 2001),
 29. van Tilborg, H. C. A.: An Introduction to Cryptology. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1988.
 30. Welsh, D.: Codes and Cryptography. Oxford, London: Oxford University Press, 1988 

utorok 7. decembra 2010

Mne známe knihy a časopisy v českom a slovenskom jazyku o kryptologickej problematike

Odporúčaná česká a slovenská literatúra o kryptológii:

 1. Adams, S.: Kódy (Od hieroglyfov k hackerom)SlovartEdícia Mega Menu, Bratislava, 2003, (anglicky: The Code Breakers from Hieroglyphs to HackersDorling Kindersley Ltd., London, 2002)
 2. Adámek, J.: Kódování. MVŠT, XXXI. zošit, SNTL, Praha, 1989,
 3. Berloquin, P.: Skryté kódy a velkolepé projekty - Tajné jazyky od starověku po současnost, vyd. Praha: Universum, 2011, ISBN: 978-80-242-2847-1, 384s.
 4. Bitto, O.: Šifrování a biometrika aneb tajemné bity a dotykyComputer Media, Praha, 2005,
 5. Burda, Karel, Aplikovaná kryptografie, Brno: VUTIUM, 2013,
 6. Clark, R. W.: Muž, který odhalil Purpur, Naše vojsko, Praha, 1983,
 7. Farana, R.: Šifrování , Edice Rádce, Mravenec, Brno, 2006,
 8. Garfinkel, S.: PGP - Pretty Good Privacy (Šifrování pro každého)Computer Press, Praha, 1998,
 9. Grošek, O. - Porubský, Š.: Šifrovanie - algoritmy, metódyprax. GRADA, Praha, 1992,
 10. O. Grošek, M. Vojvoda, P. Zajac: Klasické šifry. Vydavateľstvo STU Bratislava: Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2653-5,
 11. O. Grošek, M. Vojvoda, M. Zanechal, P. Zajac: Základy kryptografie. Vydavateľstvo STU Bratislava: Bratislava, 2006,
 12. O. Grošek, M. Vojvoda, M. Zanechal, P. Zajac: Základy kryptografie. Vydavateľstvo: STU Bratislava, 2010, II. vydanie,
 13. Huraj, L.: Nebojme sa šifrovania, Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002 - 49s.,
 14. Janeček, J.: Odhalená tajemství šifrovacích klíčů minulosti. Naše vojsko, Praha, 1994,
 15. Janeček, J.: Gentlemani (ne)čtou cizí dopisyBooksBonusA, Brno, 1998,
 16. Janeček, J.: Válka šifer (Výhry a prohry československé vojenské rozvědky 1939-45)Votobia, Olomouc, 2001,
 17. Janeček, J.: Rozluštěná tajemství (Luštitelé, dešifranti, kódy a odhalení), XYZ, Praha, 2006, k tomu pozri článok Jiří Janeček, Šifry a šifrování, 21. Století, (18. 07. 2003), Miroslav Šiška,Luštitelé v bitvách světových dějinPrávo, (12.8.2006), blog autora JanečkovoKrypto a k poslednej kapitole pozri Vladimír Merta, Ing. Jiří Kachlík, CSc., Anagramy Cosmovy Chronica Böemorum, 2004,
 18. Kimptonová, D.: Děsivá věda - Mazané kódy . Praha: Egmont, 2005 (I.vyd) - 156s. (orig. The KnowledgeCracking Codes),
 19. Klíma, V.: Skrytá válka šifer, DECROS, Praha, 1995,
 20. Kodl, J. - Přibyl, J.: Ochrana dat v informaticeSkriptá FEL ČVUT, Praha, 1996,
 21. Levický, D.: Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti (1. vyd.), Košice : Elfa, 2010 - ISBN 978-80-8086-163-6,
 22. Lichtner, Jaromír: Šifrování: úvod do kryptografie chemické i grafické, se čtyřiadvaceti šifrovými klíčiAlojz Srdce Pub. 1939. Kniha bola písaná ako populárna príručka podávajúca návod, ako písmo utajiť, dešifrovacími metódami sa takmer nezaoberá. Jej význam spočívá v tom, že tvorí českú kryptografickú terminológiu a informuje v češtine o základných spôsoboch šifrovaniaChýbanej však zmienka o použitej literatúre.
 23. Mnišovský, Rafael, Soběhrd ze Sebuzína a Horštejna (*1580-†1644): Constructio sive Strues Trithemiana, Praha, 1628 - autor tejto prvej kryptografickej rukopisnej príručkyjazykovo iprovenienčne českej, bol právnikom a vysokým cisárskym úradníkomZákladom tejto príručkyako sám názov napovedábola Trithemiova Polygraphia (1518). K tomu pozri článok Vondruška, P.: První česká kryptografická příručka, In. Crypto-WorldRoč. 10, č. 01/2008, ISSN 1801-2140, str. 18-20, a prezentáciu Vondruška, P.: Doba nomenklátorů, Sborník příspěvků MKB, Praha 2007, ISBN 80-903083-8-4 , str.77-90,
 24. Hugh Sebag-Montefiore, Enigma bitva o kódB4U Publishing, Praha, 2012, 344s. - ISBN 978-80-87222-09-6
 25. Piper, F., Murphy, S.: Kryptografie – průvodce pro každého, Dokořán, Praha, 2006,
 26. Poskitt, K.: Vražedná matematika: ŠIFRY, Od Césara ke kreditním kartám, Egmont, Praha, 2009, (orig. Murderous Maths: Codes How to make them and break them)
 27. Přibyl, J.: Informační bezpečnost a utajování zpráv, Praha: Vyd. ČVUT, 2004, 239 s.,
 28. Růžek, Josef (pplk. pěch.): Šifrovací systémy a návod k luštění kryptogramů, X. dílů, Praha, 1926-1936?,
 29. Říman, E.: Úvod do kryptografie: Podrobný návod k sestavování a luštění šifrovaných zpráv s mnoha úlohami, Praha: Důvtip, 1932,
 30. Singh, S.: Kniha kódů a šifer. Dokořán, ArgoAliter, Praha, 2003.
 31. Vondruška, P.: Kryptologie, šifrování a tajná písma, Albatros: OKO, Praha, 2006,
 32. Zelenka,J. , Čapek,J., Francek, J., Janáková, H. Ochrana dat : Kryptologie. 1 vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003

Literatúra o informačnej bezpečnosti (SK a CZ):

 1. Bednár, J.: sieti. ENIGMA, Nitra, 2002,
 2. Bímová, A.: Počítačová kriminalita a naše doba, IDG Czechoslovakia, Praha, 1990,
 3. Dobda, L.: Ochrana dat v IS, GRADA, Praha, 1998,
 4. Dostálek, L. a kol.: Velký průvodce protokoly TCP/IP: BezpečnostComputer Press, Praha, 2001,
 5. Garfinkel, S. - Spafford, G.: Bezpečnost UNIXu a Internetu v praxiComputer Press, Praha, 1998,
 6. Halouska, J. – Racková, E. – Seige, V.: Informační bezpečnost – příručka manažeraTate International, 2001, 130s.
 7. Hanáček, P. - Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů. USIS, březen 2000,
 8. Hönigová, A. - Matyáš, V. ml.: Anglicko - česká terminologie bezpečnosti ISComputer Press, Praha, 1996,
 9. Klimčík, J.: Počítačové siete, Liptovský Mikuláš: Vyd. Vojenská akadémia, 1997 - 141s.
 10. Látal, I.: Ochrana informací, dat a počítačových systémůEurounion, Praha, 1996,
 11. Luknič, A. S.: Ochrana podnikateľských informácií, SAP, Bratislava, 1998,
 12. Oster, J.: Počítačová bezpečnosť a ochrana údajov, IBIS Publishing, Košice, 1995,
 13. Vyskoč,  J.: Bezpečnosť IS, Skriptá FM a MFF UK, Bratislava, 1999Literatúra, obsahujúca informácie o šifrách a kódoch:
 1. Andrew, Ch., Gordijevskij, O.: KGB: Důvěrná zpráva o zahraničních operacích od Lenina po Gorbačova, Praha: EAAP, 1994 - s. 36-41; s.74-77; s.84-85; s.100-103; s.147-155; s.186-187; s.196-197; s.222-223; s.232-233; s.238-239; s.246-251; s.300-309; s.314-315; s.362-365,
 2. Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Mitrochinův archiv: Neznámé špionážní operace KGB, Praha: Academia, 2001 - II. vyd. - 696s. - s.56; s.63-68; s. 73; s.114-115; s. 121-122; s.343-360 - Kap. 21: SIGINT v době studené války; s.362; s.468; s.539-540,
 3. Bezymenskij, Lev: Rozlúštené tajnosti tretej ríše, Obzor, Bratislava, 1983, 480 s. (rusky: Razgadannyje zagadki tretiego rejcha 1933-1945VydAgentstvo pečati Novosti, Moskva, 1980),
 4. Blank, A. S., Mader, J.: Červená kapela, Pravda, Bratislava, 1985,
 5. Borovička, V. P.: Prísne tajné šifry, Obzor, Bratislava, 1982, (česky: Přísně tajné šifry, Naše vojsko, Praha, 1982),
 6. Brown, Dan: Da Vinciho kód, Bratislava: Slovart, 2004,
 7. Brown, Dan: Digitálna pevnosť, Bratislava: Slovart, 2005,
 8. Caldwell I., Thomason D.: Pravidlo štyroch, Bratislava: IKAR, 2005,
 9. Casanova, G.: Pamäti, 3.diel, Slovenský Spisovateľ, Bratislava 1991, mimo edície s. 238-40, (z nemeckého vydania Giacomo Casanova, Memoiren, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Wilhelm Goldmann Verlag, München)
 10. Čerňak, J.: Pět století tajné války, Naše vojsko, Praha, 1977, 316 s. (rusky: Pjať stoletij tajnoj vojnyvyd. Nauka, Moskva, 1966),
 11. Dr.ing.Josef Daneš, OK1YG: Za tajemstvím éteru, Praha: NADAS, 1985 (I. vyd.) - 192s., 24s. příl., 24s. obr. - s.19-20 - Rádiový odposluch v Rakúsko-uhorskej armáde a spravodajskej službe, tzv. Evidenzburo (a kryptoanalýzy v rámci práce dešifrovacej služby, tzv. Dechiffrierdienst),
 12. Doyle, A. C.: Údolie strachu. Bratislava : Mladé letá, 2000,
 13. Fárek, F.: Stopy mizí v archivu..., Praha: Vyšehrad, 1975, I. vyd., 250s., s.13-14 - "Zaslúžilý rádiový umelec" - Heřman POKORNÝ,
 14. Fedorovskij, V.: Šedé eminence ruské politiky, Praha: BRÁNA, 2002 - 160s., I. vyd.,
 15. Gates, B.: Informační dálnice, Management Press, Praha, 1996, 230 s., str. 96-99, str. 208 a 212,
 16. Gebhart, J., Koutek, J., Kuklík, J.: Na frontách tajné války, Panorama (Stopy, Fakta, Svědectví), Praha, 1989, 384 s., 32 s. obr. príloh,
 17. Gellerman, G. W.: ... a naslouchali pro HitleraBonusA, Praha, 1995,
 18. Graves, R.: JaClaudius, Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. - 419s. (1. vyd., prekladEugen Klinger) - Augustova šifra (polyalfabetická šifra s heslom rovnako dlhým ako otvorený text správy, heslom v tomto prípade bolo sto riadkov z Homérovej prvej knihy Ilias) - s. 205-6, II. vyd. Bratislava: Slovart, 2000, (česky: Já, Claudius, Praha: Odeon, 1984. - 394s., - s.197-196, II. vyd., Praha: Odeon, 1985; Hronov: Gaudium, 1994. - 415s. - s.209-210)
 19. Gribanov, I.: Guľka pre prezidenta, Obzor (Periskop), Bratislava, 1990, (rusky: vydVojennoje izdateľstvo, 1984),
 20. Hašek, J.:Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej vojny, Bratislava: PrácaVyd. ROH 1955 - I.diel 10.kap. - s.112, II.diel - s.393, III.diel - s.411-41,
 21. Hašek, J.:Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985 - I.díl 10.kap. - s.146, II.díl, 5.kap. - s.507, III.díl - s.29-37,
 22. Harris, R.: ENIGMASlovart, Bratislava, 2001, (anglicky: EnigmaHutchinsonRandom House, London 1995),
 23. Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Svoboda, Praha (1. vyd), 1988 - Kap. 1: PaleografieČasťTajná písma - str. 43 , Bibliografie ke kryptografii v stredověku - str. 107-8,
 24. Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha: H&H Praha s.r.o., (3. opr. a doplvyd., 2002, dotisk 2004 ), 2004 - Kap. 1: PaleografieČasťTajná písma - str. 44-45 , Bibliografie o kryptografii a stenografii - str. 109,
 25. Hillis, Daniel: Obrazce v kameni, Kalligram, Bratislava 2002, Edícia Majstri vied, 176 s. - 6. kap. - PamäťInformácie a tajné kódy - str. 105-19,
 26. Hrbek, I.: Na mořích a oceánech, Praha: Panorama, 1989 - Kap. Tajný kód (1914) - Magdeburský incident, s. 110-117,
 27. Hulec, O.: Konspirační charakter předbělohorské protistavovské opozice, Jihočeský sborník historický 30, 1961, s. 97-102. O. Hulec písal o šifrách vyskytujúcich sa v korešpondencii predbielohorskej protestantskej opozície.
 28. Husa, V.: K dějinám nevolnického povstání roku 1775, Český lid 39, 1952, s. 243-255. V. Husa upozornil na šifry, ktoré zrejme používali nevoľníci v dobe povstania v roku 1775.
 29. Christie, A.: Trinásť záhad. Bratislava : Slov. Spis., 2005,
 30. Churáň, M. a kol.: Encyklopedie špionážeLibri, Praha, 1993 (II. vyd. 2000),
 31. Chvostov, V.M. a kol.: Dějiny diplomacie (I. díl), Praha, SNPL, 1961 - III. kap. 6. časť - Talianská diplomacie XII.-XV.stol., Šifrovacia služba v Benátskej republike a inde, - str. 174-5; Aféra s Máriou Stuartovou - s.218; Trampoty dánskeho vyslanca Jula so "šiframi" - s.292; Lúštenie šifrovaných listov francúzskeho vyslanca Chétardyho profesorom matematiky Ruskej Akadémie Vied Christianom Goldbachom (*1690-†1764) - s. 300,
 32. Kašpar, J.: Soubor statí o novověkém písmu. Praha, Karolinum 1993. ISBN 80-7066-679-X. str. 177-209 (6. kapitola: Tajná písma v novověku),
 33. Kašpar, J.: Příspěvek k řešení tajného písma ze 17. století. Acta Universitatis Carolinae 1963, Philet historica 5, s. 95-107. Stručný návod k dešifrovaniu  textov utajených najjednoduchšou substitučnou metódou,
 34. Kokoškovi, J. a S.: Spor o agenta A-54 (Kapitoly z dějin československé zpravodajské služby), Naše vojsko, Praha, 1994 - 349 s. (hlavne str. 269-272),
 35. Kondratov, A.: Kniha o písmeSmena, Bratislava, 1981,
 36. Kožnar, Z. - Kožnarová, M.: Tieňohra, MON, Bratislava, 1988, I. vyd., 263s.,
 37. Krieger, W.: Tajné služby ve světových dějinách (Špionáže a utajené akce od antiky po současnost), Olomouc: Fontána, 2006,
 38. Krupa, V. - Genzor, J. - Vančo, L.: Písma sveta, Bratislava, Obzor, 1989,
 39. Jitka Lenková (odborný úvod), Voynichův rukopis (limitovaná edice) aneb Nejzáhadnější kniha světa, Vydavateľstvo: CAD PRESS, 2012, 448s. - ISBN: 9788088969600,
 40. Lloyd, M.: Guinessova kniha špionáže, Olympia, Praha, 1994,
 41. Lorenc, A.: Ministerstvo strachu ?, TATRAPRESS, Bratislava, 1992,
 42. Lorenc, A.: Dešifrovaný svet, FORZA PH, Bratislava, 2000,
 43. Macksey, K.: Spojaři: Rádiový odposlech v obou světových válkách, Praha: BBart, 2004 - 302s.váz. ISBN: 80-7341-283-7 (origThe SearchersRadio Intercept in Two World Wars),
 44. Maloch, A. V.: Rozluštění chiffrovaného písma v češtině, Lumír 1858, s. 205-206. Ide o šifrátktorý publikoval ako neriešiteľný Václav Hanka v roku 1847. O spôsobe, akým text dešifroval, sa Maloch nezmieňuje.
 45. Maloch, A. V.: Slovník naučný, Svazek 3, Od autorů: František Ladislav Rieger,Jakub Josef, Dominik Malý, Rok vydání: 1863, V Praze, Díl Třetí, F - Chyžice - Nakladatel: I. L. Kober, Heslo: Chiffre, str. 1065,
 46. Maloch, A. V.: Riegrův slovník naučný, 1863, II. díl, HesloDechiffrování, s. 103,
 47. Melton H. KeithNajnovšia kniha o špionáži prelĽubomír Divinecfotogr. Andy CrawfordfotogrSteve Gorton - Bratislava : Perfekt, 1997. - 176 s. (anglicky: The Ultimate Spy BookDorling Kindersley Ltd., London, 1996),
 48. Novoveský, Š. - Križalkovič, K. - Lečko, I.: Zábavná matematika, SPN, Bratislava, 1975, str. 90-110,
 49. Otto, J.: Ottův slovník naučný, XII. díl, Ch - Sv. Jan, Praha, vlasním nákladem autora, 1897, heslo: Chiffre, str. 173-174, napsal PhDr. Josef Mrkos,
 50. Pacner, K.: Československo ve zvláštních službách, I., II., III., IV. díl, Praha: THEMIS, 2002,
 51. Pekelis, V.: Malá encyklopédia kybernetiky, Mladé letá, Bratislava, 1981 (1 vyd.), str. 261-264,
 52. Poe, E.A.: Havran, Zlatý skarabeus, Príbehy Arthura Gordona Pyma, Bratislava: Tatran, 1984 (1. vyd.), 632 s. - str. 18,
 53. Roewer, H., Schäfer, S., Uhl, M.: Encyklopedie tajných služeb ve 20. století, Praha: Euromedia Group, knižní společnost - knižní klub, edice Universum, 2006, 544 s.,
 54. Roubík, F.: Šifrované dopisy v registratuře Albrechta z Valdštejna, Sborník věnovaný prof. Dr. G. Friedrichovi k šedesátým narozeninám, Praha 1931, s. 359 – 368. Popis šifier požívaných v úradnej korešpondencii.
 55. Ryba, B.: K tajnému písmu v listech Husových. Sborník historický č.1, r. 1953, s. 46-52,
 56. Dorothy Leigh Sayersová, Mrtvola nutná (z angl. originálu Have his carcase), Praha: NLN, 2001, 376s. ISBN: 80-7106-471-8,
 57. Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice, III. vyd. SNTL, Praha, 1974, str. 302-304,
 58. Smetáček, V.: Lidé a informace, Praha: Albatros, 1981 - 340s. Kap. Kódování a tajné písmo - s.115-122 - Na s.120-1 autor popisuje zaujímavý spôsob šifrovania zrejme založený na istej zjednodušenej forme tzv. Bealovej šifry,
 59. StephensonNealKRYPTONOMIKONTalpress, Praha, 2006, (origCryptonomicon),
 60. Strejček, F.: O tajném písmuBoleslavan 1938-39, s. 130-133. Uverejňuje tu šifrovaný list, ktorý našiel v pozostalosti vlasteneckej rodiny Slobodovej z Mladej Boleslavi. List nie je dešifrovaný a autor článku doporučuje čitateľom, aby sa o to pokúsili. K tomu im podává stručné poučenie o  dešifrovaní podľa Riegrovho naučného slovníka. Strejček ale zle pochopil pravidlá pre dešifrovanie a neporadil dobre.
 61. Strnad, J.: Základy slaboproudé elektrotechniky, Díl 1: Telegrafie. Se základy signalisování a elektrického měření neelektrických veličin, 4. vyd., Praha: SNTL, 1953, 412 s., 482 obr., (hlavne časť o Utajení vysílaných dálnopisných zpráv - str. 369),
 62. Strnad, J.: Základy slaboproudé elektrotechniky, Díl 2: Telefonie, 4. vyd., Praha: Technicko-vědecké vydavatelství, 1951, 622 s., kap. Vícenásobná telefonie přiloženým vysokofrekvenčním pásmemčasť Utajení hovoru - s. 527-533,
 63. Verne, J.: Nový gróf Monte Christo, Mladé letáEdícia Knihy J. Verna, Bratislava, 1984, (francúzskyMathias Sandorf, J. Hetzel, Paris, 1885),
 64. Verne, J.: Cesta do stredu Zeme, Mladé letáEdícia Knihy J. Verna, Bratislava, 1985, II. vyd. (francúzsky:Voyage au centre de la Terre, Collection J. Hetzel, Paris, 1885),
 65. Verne, J.: 800 míľ po Amazone, Mladé letáEdícia Knihy J. Verna, Bratislava, 1978, III. vyd. (francúzskyLa Jangada, Huit cents lieues sur l’Amazone, J. Hetzel et Cie, Paris, 1885),
 66. Marx, André: Traja pátrači, Tipy a triky troch pátračov ??? (Text Kosmos-Krimi-Klub), Mladé letá, Bratislava, 1999, (nemeckyDie drei ??? verraten Tips und Tricksdas Detektivhandbuch des Kosmos-Krimi-ClubsFranckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 1998), str. 69-88,
 67. Vašíček, Arnošt, Nedobytná šifra, Co skrývá nejzáhadnější kniha světa?, Vydavateľstvo: Mystery Film, 2011, 128s. - ISBN: 9788090419056,
 68. Vavroušková, A.: Šifrované dopisy Friedricha Falckého, Sborník prací věnovaný J. B. Novákovi k šedesátým narozeninám, Praha 1932, s. 486-494 - A. Vavroušková popisuje šifry požívané v úradnej korešpondencii „zimného kráľa“ Friedricha Falckého.
 69. Volkman, E.: Špioni - Tajní agenti, kteří změnili chod dějinMelantrich, Praha, 1996,
 70. Volkman, E.: Špionážní aféryAlpress: Edice Klokan, Frýdek-Místek, 1996.
 71. Winterbotham F.W.: Přísně tajné, Mladá fronta – Edice ARCHIV svazek č.31, Praha, I. Vydání, 1981, 200 s.