sobota 14. februára 2015

Tajomstvo šifry "karbonárov"

Kniha, v ktorej som po niekoľko hodinovom maratóne našiel šifrový text, ktorý nemal riešenie, sa v nemčine nazývala vznešene: Die Geheimschrift der Carbonari: zum allgemeinen praktischen Gebrauche in allen Sprachen Für Telegramme, Korrespondenzkarten, Inserate und sonstige vertrauliche Mittheilungen. Leicht fasslich dargestellt, sowie mit Tabellen und Beispielen versehen, a bola vytlačená vo Viedni, Budapešti a Mníchove v spomínanom roku 1875. Jej autorom bol nik iný ako  pán skrývajúci sa pod pseudonymom Arthur Storch (vl. menom Franz Julius Schneeberger), mimochodom technik a spisovateľ, pracovník telegrafného úradu a hypoteticky usudzujem, že aj známeho rakúsko-uhorského Schwarze Cabinet u Wiener Polizei...:)
Spomedzi všetkých spolkov a krúžkov a tajných spoločností však Carboneria patri medzi tie menej známe. Preto trošku odbočím. Karbonári boli talianská tajná spoločnosť hlásiaca sa k talianskému nacionalizmu a liberálnym myšlienkam s protipápežským a protimonarchickým zameraním. Po sérii protipápežských povstaní v r. 1831 bola neskôr policajnými metódami potlačená. Slobodomurárov však myslím, že už všetci poznáme, preto pristúpim k samotnému popisu.
Predná strana uvedenej knihy vyzerá nasledovne:

Najprv predo mnou stála zašifrované posolstvo, plynúce odo mňa cez tok času a po 140 rokoch sa ku mne dostalo, v knihe na str. 13:
Prepis tejto správy znie:
t r u q n u j k b t v f q a j a o a  
j n q g q w l b d r t m d e a v a b
a s n n q l j x c w f i s l m a m m 
t n h n c w m a m q w a x t u p g a
t
V literatúre o kryptológii sa o metódach utajovania správ, aké používali Karbonári z pochopiteľných dôvodov píše relatívne málo. Svetoznámy kryptologický historik David Kahn
ich vo svojej knihe The Codebreakers na str. 773 a 787 spomína celkom 2. Ani jedna z nich sa však pre našu správu neosvedčuje. (Proces selekcie nepopisujem...)
Autor knihy o šifrovaní podľa spôsobu aký údajne používali Karbonári na viacerých príkladoch ukázal, ako sa používala...
Tak na str. 6 vo svojej knihe uvádza, že: "Povedzme, že máme zašifrovať správu tohto znenia: Theodor Huber fallirt dieser Tage gewiss salvirt euch, pomocou kľúča Roma. ..."atď.
Podľa pokynov uvedených v knihe si ukážeme, že metóda veľmi pripomína už dnes veľmi známu šifru typu Vigenére.

        T h e o d o r H u b e r t f a l l i r t
        r o m a r o m a r o m a r o m a r o m a 

        d i e s e r T a g e g e w i s s s a l v
        a r o m a r o m a r o m a r o m a r o m

                     i r t e u c h
                     a r o m a r o 

Správa, zašifrovaná pomocou autorovej metódy a s kľúčom Roma:

          y h i m o a v t x n i j m o b p j x
          t x j k u w a v m u n i i e j w v i
                  r d r s a v i g y h
Nebudem Vás napínať a na tomto mieste siahodlho opisovať celý postup lúštenia. Po niekoľkých pokusoch som zistil, že sa jedná o variant, ktorý je v literatúre známy ako metóda admirála Francisa Beauforta. Ak si zašifrovanú správu označíme ako ŠT - šifrový text, heslo ako H a odšifrovanú správu ako OT - otvorený text, tak môžeme písať

ŠT = H - OT, pričom sčítanie a odčítanie sa deje tzv. modulárne, bez prenosu.
OT = H - ŠT
Povedzme, že máme zašifrovať písmeno T pomocou písmena hesla, tj. R. Písmeno T je v tomto prípade 19, a R je potom 17. Podľa vzťahu bude 1. písmeno šifrovanej správy R-T = 17-19 = -2 MOD 26 = 24 tj. Y. Pre druhé písmeno dostaneme: O-H = 14-7 = 7 mod 26 = 7, tj. H, a pod.
Aké číselné hodnoty priraďujeme písmenám, môžeme vidieť aj z tejto tabuľky:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15   16 17  18  19  20  21  22  23  24  25
Podobne postupujeme aj pri dešifrovaní správy, len od písmen hesla odčítavame modulo písmená šifrového textu.
Lúštenie zašifrovanej správy Beaufortovou metódou je už trošku komplikovanejšie, preto do podrobností nezachádzam. Ale pre záujemcov odkazujem na Kasiskeho test a Friedmanov index koincidencie...:)
Dospel som nakoniec k vytúženej méte, ale bol tu jeden "menší" problém. Po vylúštení som náhle zmeravel...a zistil, že obsah zašifrovanej správy je v podstate značne rasistický, preto som mal dilemu, či ho na svojom blogu uviesť, alebo nie.
Ale z historických dôvodov som sa nakoniec rozhodol pre prvú možnosť.
...
Heslo:
NEGERAUSDARFUR                 NEGERAUSDARFUR
--------------                 --------------
TRUQNUJKBTVFQA   <= ŠT, OT =>  UNMOEGLICHWAER
JAOAJNQGQWLBDR                 EESEINEMNEGERA
TMDEAVABASNNQL                 USDARFURDIESEG
JXCWFISLMAMMTN                 EHEIMSCHRAFTBE
HNCWMAMQWAXTUP                 GREIFAICHAUMAC
GAT                            HEN


Šifrový text:
TRUQNUJKBTVFQAJAOAJNQGQWLBDRTMDEAVABASNNQLJXCWFISLMAMMTNHNCWMAMQWAXTUPGAT
Heslo:
NEGERAUSDARFURNEGERAUSDARFURNEGERAUSDARFURNEGERAUSDARFURNEGERAUSDARFURNEG
Otvorený text:
UNMOEGLICHWAEREESEINEMNEGERAUSDARFURDIESEGEHEIMSCHRAFTBEGREIFAICHAUMACHEN

Na koniec som si pomyslel: Môžem si teda pogratulovať, práve som vyhral "cenu" za rozlúštenie výzvy z r. 1875, chýba už "len" zostrojiť stroj času.:)
PS: Spolu s nemeckým kolegom Klausom Schmehom, zaujímajúceho sa o historické zašifrované správy (keďže som túto "hru o striebro" pána Arthura Storcha zobral ako hodenú rukavicu) sme na jeho blog uverejnili pokračovanie výzvy a pod pseudonymom Hans Jahr som v diskusii k nemu napokon zverejnil aj rozlúštený text.