piatok 31. júla 2015

Možné budúce témy blogu

Keďže moje niekoľkomesačné neúnavné bádanie v oblasti historickej kryptológie prinieslo viaceré prekvapivé a nové informácie, chcel by som sa aspoň stručne podeliť o obsahoch nadchádzajúcich článkov, ktoré by sa mohli objaviť na tomto mieste, ak bude dostatočný záujem.
1. Pokračovanie eseje o Rajmundovi Lullovi, kombinatorickom umení  a hľadaní univerzálneho jazyka.
2. Šifry používané "našimi" kráľmi, šľachticmi, dejateľmi a dobrodruhmi (uhorský kráľ Matej Korvín, utajená korešpondencia počas Vešeléniho sprisahania, nomenklátor grófa Juraja Rákociho, kardinála Petra Pazmáňa...)
3. Česká "Maffie"- tajný výbor tvoriaci protirakúsky odboj za I. svetovej vojny a spôsoby šifrovania posielaných správ - (napr. pomocou známeho "Ludolfova čísla", polyalfabetická substitúcia s "českou abecedou" a ing. Baráčkov šifrovací "stroj" ai.), informácie o nových knihách na túto tému a ďalšie ako c. a k. Evidenzburo a lúštenie "maffiánských" šifier.
4. Vôbec poprvýkrát môže byť publikované odhalenie metódy šifrovania depeší, utajovaných pomocou tajného atramentu, ktoré prúdili skryté "steganograficky" v rôznych rúrkach, púzdrach apod., medzi českým továrnikom a zakladateľom ondřejovskej hvezdárne J. J. Fričom a jeho tajomníkom v Taliansku a neskôr vo Švajčiarsku, Z. Rohlom. Šifrovanie pomáhal vylepšiť astronóm František Nušl, ktorý sa podieľal aj na ich vyhotovovaní. Budú popísané aj ich prvé pokusy s rádiotelegrafickým spojením.
5. Dokumenty TICOM a Československo - ako videli nemecké spravodajské služby špecializujúce sa na zachycovanie komunikácie a jej kryptoanalýzy (OKW/Chi, Pers ZS, OKH/In 7/VI, Forschungsamt atď.) šifrovú ochranu správ v rámci čs. vojenských a diplomatických komunikačných sietí. Z týchto dokumentov je patrné vysoké hodnotenie pplk. Josefa Růžka, hlavy čs. kryptologickej sekcie vojenskej spravodajskej služby hlavným kryptoanalytikom OKW/Chi, Wilhelmom Fennerom a i.
Poprosím o spätnú väzbu a čitateľov blogu o názor v diskusii o aké témy by bol dostatočne veľký záujem, a či vôbec majú byť uverejnené a ak by mali, či by podporili túto pre mňa veľmi náročnú iniciatívu aj finančne menšou sumou.