nedeľa 7. apríla 2013

Heinrich Bullinger o čarodejniciach

Na rozdiel od známeho švajčiarskeho reformátora Ulricha Zwingliho, jeho najvernejší žiak a nástupca Heinrich Bullinger, ktorý stál na čele zwingliánskej cirkvi v Zurichu v rokoch 1531-1575 holdoval dokonale extrémnej viere v čarodejnice. Písal o tom v roku 1571 v traktáte Proti zakázaným umeniam (nem. Wider die verbotenen Kunste). A napísal v ňom mimo iného toto:
"Čarodejníkmi sú tí, ktorí uzatvárajú dohodu a zväzok s diablom, upíšu sa mu, zbavia sa boha i pravej viery, aby s čertovou pomocou mohli robiť divy, páchať škody...Čarodejnice zapierajú boha a pravú vieru, zaväzujú sa slúžiť diablovi, po zrieknutí sa svätého krstu, obdržia na svojom tele od diabla kúsanec alebo iné znamenie; ten potom s nimi prevádzkuje roztopašné hry, združuje sa s nimi a uzatvára svadbu, usporadúva hostiny a tanečné zábavy, súloží s nimi a je hrozné hovoriť o ďalších jeho prekliatych činoch. S jeho prispením pôsobí škody plodinám na poliach, okrem toho ľuďom aj dobytku, ako to bolo mnohokrát preukázané faktami i skúsenosťami... Avšak mnohí majú za to, že ide o poblúznenie, o klamnú obrazotvornosť a fantáziu, že nedokážu nič urobiť ani s počasím, ani uškodiť ľuďom a dobytku. Proti tomu však skúsenosť a naviac i Písmo sväté podávajú svedectvo, že tie veci, akých sa dopúšťajú, sa dejú naozaj i pôsobia, a každý vidí a uvedomuje si, že nejde o žiadne poblúznenie, ale že sa skutočne odohráva to, čo čarodejnice vykonávajú. Preto pozri druhú knihu Mojžišovu v 7. kapitole; viď taktiež 28. kapitolu prvej knihy Samuelovej a 8. knihu Skutkov svätých apoštolov."
Čo sa týka potrestania čarodejníc, dovoláva sa k tomu Bullinger biblických citátov (Okrem miest z biblie uvedených vyššie odkazuje Bullinger ešte na Ex 22, 17; Lv 20; Dt 18) a zároveň s tým poukazuje i na známy Justiniánov kódex. Nakoniec konštatuje, že boží, rovnako ako cisársky zákon ustanovuje za čarodejníctvo zhodne trest smrti, a potom dodáva: "Toho majú dbať tí, ktorí proti týmto právam dišputujú a usudzujú, že čarodejnice, ktoré sa zamestnávajú púhymi fantáziami, sa nemajú dávať upaľovať alebo zabíjať."
V roku 1560 dokazoval, že svetská vrchnosť má plné právo trestať kacírov podobne ako čarodejnice, a napísal:
"Svetská vrchnosť má moc od boha, aby mečom trestala rúhačov, buričov, vrahov, zabijakov, čiernokňažníkov, čarodejnice, cudzoložníkov a všetky zločinné neprávosti, z čoho vyplýva, že má od Boha rovnako moc k tomu, aby zatvrdnutých, otvorených a ku kajúcnosti neochotných zvodcov, vzbúrencov a rúhačov proti náboženstvu trestala." 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára