utorok 2. apríla 2013

Komentár k Ex 22,17: Čarodejnicu nenecháš nažive

Ex 22, 17:
Preklad hebrejského textu:
Čarodejnicu nenecháš nažive.
Preklad gréckeho textu:
Čarodejníkov nenecháte nažive.

Podobný text v Lv 19, 26 zakazuje všetky ostatné typy mágie a čarodejníctva. Na SBV (Starovekom Blízkom Východe) sa spôsoby konzultovania s nadprirodzenými bytosťami delili na dovolené a zakázané. Toto delenie záviselo od náboženských zvykov. Tak napr. termín čarodejníctvo, hebr. כשף , akk. kaššápu, sa nachádza tak v bibl. textoch (porov. Dt 18, 10; Mal 3, 5), ako aj v MAL (Middle Assyrian Laws, Stredoasýrske zákony) A 47. V oboch prípadoch je to zakázaný spôsob konzultovania s vyššími bytosťami. Naopak, iné praktiky ako vyvolávanie duchov, čítanie z pečene, astrológia a pod. boli v SZ zakázané, ale v Mezopotámii dovolené. Hebr. výraz prekladaný ako čarodejnica, sa napriek zaužívaným prekladom zrejme vzťahuje na činnosť všetkých foriem čarodejníctva, a nie na osobu, ktorá ich praktizuje (Strenková 2011, 30-47). Z tohto pohľadu je podľa daného nariadenia vinný každý, kto ho praktizuje, nielen žena. Tento termín sa nachádza v ž. r. Prieskum výskytov tohto a podobných výrazov ukázal, že ak išlo o všeobecný príkaz, termín bol použitý v m. r. (porov. Dt 18, 11). No ak išlo o konkrétne prípady, termín bol použitý v ž. r. Výskyt foriem v ž. r., tak v Biblii, ako aj iných textoch SBV, poukazuje na skutočnosť, že hlavnými vykonávateľmi týchto nedovolených praktík boli ženy (Sefati a Klein 2004, 173-190).-
STAROBABYLONSKÉ PARALELNÉ ZÁKONY: Ak muž alebo žena vykonávajú čarodejníctvo a sú prichytení (ako to robia), ak sa proti nim podá žaloba a ak sa ukážu vinnými, ten, ktorý vykonáva čarodejníctvo, bude usmrtený. (MAL A 47)
NESKOROBABYLONSKÉ PARALELNÉ ZÁKONY: Ak žena vykonáva čarodejníctvo alebo očisťovanie voči (aby ovplyvnila) mužovmu poľu, lodi, peci, alebo čomukoľvek inému, (ak je to) vzhľadom na stromy, uprostred ktorých vykonáva čarodejníctvo, zaplatí majiteľovi poľa trojnásobok úrody; ak vykonáva očisťovanie voči lodi, peci, alebo čomukoľvek inému, zaplatí trojnásobok straty na poli: ak... je prichytená, bude usmrtená. (LNB 7-8)
Rabínsky komentár: Tento zákon sa vzťahoval aj na mužov čarodejníkov, ale v. hovorí len v ž. r., pretože ženy čarodejnice sa vyskytovali častejšie (porov. Raši in Herczeg 2003, 284). Smrť čarodejníc a čarodejníkov musel podľa tradície nariadiť súd (porov. Mechilta; porov. Sanhedrin 67a).

Dôležitá poznámka: Mezopotámske aj biblické právne zbierky nariaďovali, že ak v tomto prípade žalobca nemohol dokázať vinu, na jeho hlavu padal trest, ktorý by v prípade dokázania viny padal na hlavu obžalovaného. Tento systém v starovekých spoločnostiach garantoval práva obžalovaných a zabraňoval vykonštruovaným procesom.

Literatúra:
Sefati, Y. - Klein, J. 2004. The law of the soceress (Exodus 22:17[18]) in the light of biblical and Mesopotamian parallels. In Sefer Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee Volume: Studies in the Bible and the Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical Judaism, edited by C. Cohen;A. Hurvitz; and S. M. Paul. Winona Lake, IN:171-190.
Strenková, I. F. 2011. Čarodejníctvo a trest smrti (Ex 22, 17). Studia Biblica Slovaca 1:30-47.

RAŠI (Akronym) rabín Šlomo Jicchaki (Šlomo ben Jicchak), (1040 - 1105) z Francúzska, najuznávanejší komentátor a kodifikátor dovtedajšej tradície. Autor komentára k Tanachu a k Talmudu. Jeho komentáre sú dodnes pokladané za základné diela pre pochopenie týchto textov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára