pondelok 19. decembra 2011

Citát dňa - Mimo Cirkvi niet spásy - Pokračovanie


z knihy Ferdinand Krenzer, Zajtra sa bude opäť veriť, Základy katolíckej vierouky, Bratislava: Alfa, 1990, s.148-150:
Jestvuje nejednoznačný výraz „samospasiteľná Cirkev“; čo sa tým myslí?
Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení (1 Tim 2, 4). Človek sa však nemôže sám od seba dostať k Bohu. Poznáme len „jedného Sprostredkovateľa medzi Bohom a človekom, Krista“ (porov. 1 Tim 2, 5). Kristus je akoby tesnou bránou k Bohu a okrem nej niet inej cesty k spáse. Preto nemôže byť nikto spasený „podľa svojej fazóny“. Všetci, ktorí sa spasia, spasia ssa len skrze Krista, dokonca aj vtedy, keď nikdy o ňom nepočuli. Kristus sám o sebe hovorí:'Nik neprichádza k Otcovi, ak (len) nie skrze mňa'(Jn 14, 6). Keď teda Kristus vo svojej církvi žije a ďalej a prostredníctvom nej sprostredkúva vykúpenie človeka, potom niet 'bez tejto církvi nijakej možnosti byť spasený'.
To isté zdôrazňuje Luther (Veľký katechizmus, 3. čl.):'Mimo církvi nikto nemôže prísť k Pánovi Kristovi'. Sám Kristus zdôrazňuje nevyhnutnosť viery a krstu pre spásu (Jn 3, 5; Mk 16, 16), a tým nevyhnutnosť Církvi, do ktorej sa krstom včleňujeme. Už Cyprián z Kartága (+ 258) zdôrazňoval: 'Mimo církvi niet spásy'.
To však neznamená – ešte raz zdôrazňujeme – že ten, kto je bez svojej viny mimo Cirkvi, by bol naveky zatratený. Jestvuje článok viery Cirkvi, že nikto bez vlastnej viny sa nezatratí. Väčšina ľudí žijúcich mimo církvi túto záväznú požiadavku nikdy nepoznala, sú teda bez viny. Veriaci Žid, mohamedán, hinduista, budhista, ktorý žije podľa vlastnej viery, ktorý hľadá Boha poctivo zo srdca, môže úplne dosiahnuť večnú spásu. Platí to aj o ľuďoch, ktorí nedokážu spoznať Boha, pre ateistov, ktorí sa snažia žiť správne a konať tak, ako im káže svedomie.
Avšak všetci, ktorí sú mimo viditeľného spoločenstva Cirkvi a dosiahnu večnú spásu, dosiahnu ju prostredníctvom Cirkvi. A to tým, že hľadajú Božiu vôľu, orientujú sa na Krista a na Cirkev a dosiahnu spasenie prostredníctvom nej. Preto namiesto výroku mimo Cirkvi niet spásy mali by sme povedať radšej pozitívne: Všetci sú prostredníctvom Cirkvi vedení k spáse. To je správne pochopený zmysel slova samospasiteľná Cirkev.
Ale načo sú potrebné ešte misie? Keď aj ľudia, ktorí nič nevedia o Kristovi a jeho Cirkvi, môžu byť spasení, prečo – a taká otázka sa vyskytuje - třeba ešte vyvíjať misijnú činnosť? Kristus chcel usporiadanú obec; v nej sa má darovať ľuďom vo sviatostiach jeho milosť, ktorú človek, ktorý nie je v Cirkvi, nemá. V Cirkvi sa predkladá všetkým ľuďom plná Božia ponuka; kresťanská viera umožňuje nájsť viac svetla a sily pre životnú cestu. Preto dal Kristus príkaz: 'Choďte teda, učte všetky národy'(Mt 28, 19). Pretože nemožno povedať, že nezáleží na tom, či niekto patrí do Cirkvi, podstatné je, že bude zachránený.

3 komentáre:

 1. Veriaci Žid, mohamedán, hinduista, budhista, ktorý žije podľa vlastnej viery, ktorý hľadá Boha poctivo zo srdca, môže úplne dosiahnuť večnú spásu.

  Teda aj komunista, či satanista, ľudožrút ktorý žije podľa vlastnej viery môže dosiahnuť spasenie?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Podľa vlastnej viery, ktorá nie je v rozpore s prirodzeným zákonom, teda v jej rámci nezabíja, nepácha zločiny proti ľudskosti a nerúha sa pravému Bohu tým, že slúži jeho nepriateľovi.

   Odstrániť
  2. Pavol hovorí v liste Rimanom, že nikto kto nepoznal pravého Boha - Tvorcu, nemá ospravedlnenie. Boh dal človeku najprv 3 veci aby ho spoznal: prírodu a vesmír, desatoro v srdci a svedomie ktoré ukazuje na desatoro. Okrem toho Boh zapísal človekovi večnosť do srdca.
   Potom si Boh vyvolil svoj národ Izrael, skrze ktorého dal zákon na kameň a papier. Boh dal skrze Izrael ľuďom svoje slovo - Božie slovo. ALE - človek ktorý má svedomie, desatoro v srdci, desatoro na papieri - MUSÍ toto desatoro do bodky dodržať. Lebo Jakub píše, že keby človek porušil iba JEDNO prikázanie - porušil celý zákon a jeho odmena je peklo. Taký človek, ktorý nikdy nezhrešil nikdy nebol. Boh toto vedel a preto poslal sám seba v podobe človeka na svet, aby zákon naplnil, aby vyniesol hriechy ľudí na drevo kríža a aby ich tam Boh právoplatne odsúdil. Teda IBA TEN ČLOVEK, ktorý toto vierou prijal . že Ježiš Kristus vzal jeho hriechy na kríži - teda zaplatil za neho výkupné - bude spasený.

   Preto buddhisti, hinduisti, Židia, takzvaní dobrí ľudia žijúci bez Krista - nemôžu byť spasení, pretože sú pod zákonom. Budú súdení zo zákona a z svojich skutkov neobstoja.

   Ale keď je človek pod Kristom, ktorý ho zo zákona vykúpil, má nádej na spasenie.

   To že druhý vatikánsky koncil vypracoval herézu, ktorá ide proti všetkým koncilom, proti Pásmu, proti tradícii a začal učiť, že aj mimo Krista a Jeho nevesty Cirkvi je možná spása, Ježiš a Apoštoli predpokladali:  Lebo musia i herezie byť medzi vami, aby aj tí, ktorí sú dokázaní, boli zjavení medzi vami. 1Kor 11:19.

   Pavol hovorí, že čo sa stane po jeho smrti:  Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou. Sk 20:29-30. Toto Pavol hovorí cirkvi - nie nejakým mimo cirkevným ľuďom. V samotnej cirkvi sú, boli a budú herézy i keď mnoho ľudí v cirkvi si to nepripúšťa - ale Pavol hovorí, že to tak má byť.

   Napokon aj Izrael mal 2 milióny ľudí a prorok sa sťažuje, že celý Izrael odpadol od viery a začal sa klaňať pohanskému Baalovi. Boh mu však hovorí - NEODPADOL CELÝ - ponechal som si 7000 ľudí, ktorí nesklonili pred Baalom kleno.

   Po koncile prišli pápeži, ktorí urobili ohavné veci - bozkávanie koránu, buddhova socha v Asissi a spoločné modlitby, kresťania si dali robiť pohanské znamenia na čelo a dnes tvrdia, že aj mimo Krista a Jeho cirkev je možná spása - nepatria k pravému Božiemu ľudu - nie sú z tých 7000 vyvolených, ktorí sa nikdy nesklonia pred liberalizmom tejto doby a modernizmom. Peter nás varuje, že prídu ľudia, ktorí budú dokonca učiteľmi cirkvi - pritom budú falošne učiť - ale kto má Ducha Kristovho, ten prežije...

   Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie. 2Pt 2:1

   Odstrániť