pondelok 28. mája 2012

Zverejnené Normy pre rozlišovanie údajných videní a zjavení

Kongregácia pre náuku viery publikovala v pondelok na svojich internetových stránkach Normy pre rozlišovanie údajných videní a zjavení. Vydané boli 25. februára v roku 1978, ale až teraz boli sprístupnené pre širšiu verejnosť okrem latinčiny aj v ďalších piatich jazykoch (anglický, francúzsky, taliansky, nemecký a španielsky) s novým príhovorom terajšieho prefekta spomínanej Kongregácie kardinála Williama Levadu. Ten v závere svojho príhovoru poznamenáva, že „Kongregácia pre náuku viery pristúpila k publikácii Noriem pre rozlišovanie údajných videní a zjavení, pretože dúfa, že pomôže pastierom Katolíckej cirkvi v náročnej úlohe rozlišovania údajných videní, zjavení, posolstva, odkazov a vôbec mimoriadnych javov prípadne aj nadprirodzeného pôvodu. Text môže byť užitočný aj pre teológov a odborníkov v tejto oblasti živej skúsenosti cirkvi, ktorá má dnes určitou závažnosť a potrebuje prehĺbenú reflexiu,“ končí svoj príhovor kardinál Levada.

Okrem zvláštnych otázok a uvažovaní o takzvaných plodoch údajných zjavení a ich hodnotení vyniká zo zverejnených noriem bod číslo 2, v ktorom sa hovorí, že až „v závislosti na úsudku, ktorý vynesie zodpovedná cirkevná autorita je miestnemu biskupovi umožnené autorizovať či zakázať tiež verejný kult či iné formy zbožnosti súvisiace s miestom zjavení podľa toho, či je uznaný ich nadprirodzený charakter (constat de supernaturalitate) alebo nie (non constat de supernaturalitate)“. Je známe, že o Medžugorii zvláštna komisia zriadená v roku 1991 vtedajšou juhoslovanskou biskupskou konferenciou vydala vyhlásenie v meste Zara a znelo non constat de supernaturalitate, pričom ponechala možnosť ďalšieho skúmania. Terajšia komisia Svätej stolice prešetruje otázku Medžugoria pod vedením kardinála Camilla Ruiniho, ktorý v nedávnom rozhovore uviedol, že predpokladá zverejnenie záverov ešte v tomto roku.

Plné zverejnenie Normy v českom jazyku je na ::tomto mieste::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára